Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

11 marca, 2022

Zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2022 ZEA 5 (szkolenie w zakresie ISO 9001:2015 oraz 14001:2015)

Tobolice 11.03.2022r.

Zapytanie ofertowe

W ramach prowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, działając w imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 14.03.2022 do 25.03.2022 r., na adres poczty elektronicznej: p.kowalczyk@ledin.pl lub m.kwiatkowska@ledin.pl , pocztą lub osobiście na adres Zamawiającego oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:

 

Przedmiot zamówienia:

Wstępny przegląd procesów i szkolenie w zakresie certyfikacji ISO

 

Cel szkolenia:

 1. Specjalistyczne szkolenia w zakresie przeprowadzenia wstępnego przeglądu dokumentacji na podstawie Systemu Zarządzania Jakością i Polityką Środowiskową według międzynarodowych norm ISO 9001: 2015 oraz ISO 14001: 2015. 
 2. Szkolenie pełnomocnika ds. systemów zarządzania w zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001: 2015.
 3. Przygotowanie do audytu wewnętrznego firmy (przygotowanie, zasady przeprowadzenia audytu, prawidłowa zakończenie audytu).
 4. Przygotowanie do certyfikacji w zakresie wdrażania produktu – oświetlenie LED

 

Wymagania dodatkowe:

 • Szkolenie nie może trwać dużej niż 8 godzin dziennie;
 • Szkolenie musi się odbyć w dniach od poniedziałku do piątku;
 • Szkolenie dla maksymalnie 10 osób;
 • Szkolenie może odbyć się w formie stacjonarnej w siedzibie Zamawiającego lub w formie niestacjonarnej – online (proponowany program – MS Teams)

 

KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ):

79212110-7 Usługi oceny zarządzania firmami

 

Termin realizacji zamówienia:

30.06.2022

 

Warunki realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona poprzez protokół zdawczo-odbiorczy popisany przez obie strony.

Termin płatności faktury wynosi minimum 7 dni.

 

Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert

Cena – 100 %

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego.

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane.

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.

 

Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać umieszczone w odrębnym załączniku do korespondencji elektronicznej, opatrzonym nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty, powinna zostać mieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony i znajduje się w załączniku do korespondencji elektronicznej.

 

Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:

 • Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne.
 • Warunki cenowe realizacji zamówienia:
 • Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.

 

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć

 • na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl lub m.kwiatkowska@ledin.pl lub
 • pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice lub
 • osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 25.03.2022 r. do godz. 24.00.

 

Pliki do pobrania: