Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

19 marca, 2022

Zapytanie ofertowe Usługi informatyczne

Tobolice 19.03.2022r.

Zapytanie ofertowe

LEDIN Group Sp. z o.o.

ul. Dębowa 1

07-410 Tobolice

NIP: 7582278888, KRS: 0000951756

W ramach prowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, działając w imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 20 do 30 marca 2022 r., na adres poczty elektronicznej: p.kowalczyk@ledin.pl , oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:

1. Opracowanie wzorców szablonów parametrów technicznych produktów dla poszczególnych kategorii asortymentowych firmy (12 szablonów). Szablon ma służyć ujednoliceniu publikowanych informacji na temat produktów o podobnych cechach/właściwościach.

2. Wdrożenie funkcjonalności szablonów parametrów technicznych do platformy PIM (Product Information Management) funkcjonującej w LEDIN

3. Opracowanie jednolitego pliku służącego eksportowaniu danych produktowych oraz ich parametrów technicznych w celu automatyzacji i
synchronizacji z systemami zewnętrznymi (np. Adobe InDesign). Plik eksportowy powinien być przygotowany w formatach: .CSV,.JSON, .XLS, .XML oraz aktualizowany przy każdej zmianie zawartości danych.

KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ):

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2.Termin realizacji zamówienia: 31.05.2022

Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert

Cena – 100 %

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego.

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane.

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:

  • Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne.
  • Warunki cenowe realizacji zamówienia:
  • Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć

  1. na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl

albo

  1. pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice w godzinach 8.00-16.00
  2. osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice w godzinach 8.00-16.00

podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 30 marca 2022 r. do godz. 24.00.

Pliki do pobrania: