Contact

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Follow us

Category: Ledin news

August 31, 2021

String lights in the blink of an eye? LED line® TRI-PROOF Easy Link

Color has a huge impact on human well-being. Green relaxes, yellow cheers up, red stimulates, blue soothes nerves. We can give the interior a character with the right choice of colors.

August 31, 2021

DOES THE CEILING HAVE TO BE WHITE?

Color has a huge impact on human well-being. Green relaxes, yellow cheers up, red stimulates, blue soothes nerves. We can give the interior a character with the right choice of colors.

August 31, 2021

An open letter from LEDIN employees

Dear Customers,


We turn to you in these difficult days with which we have faced. Although we had to make many changes to adapt to the current situation, we strongly believe that with such advanced technology and medicine, which we have improved over the decades, we will be able to quickly return to cooperation and joint meetings.


Technology allows us to make remote contacts, so let’s try to cultivate them. As a manufacturer of the LED line® brand, we have minimized the risk in our company by delegating employees to work remotely, thanks to which we are still available for you, fulfilling orders on time.


We join the call from WHO to stay at home and work remotely as much as possible. We thank the medical services and everyone who directly fought the virus.


We wish you health and strength, because it is now our common priority, so that we can return to our standard work mode soon.

Yours sincerely

The LEDIN team

August 31, 2021

COMPETITION ATTENTION! CHOOSE AWARDS FOR KILOMETERS OF LED LINE® STRIPS

Choose the award for the purchased LED line® strips from July 1, 2020. until September 30, 2020

August 31, 2021

SPECIAL OFFER! SEE NEW CATALOG PRICES FOR LEDOM LIGHTING!

Lower prices as an opportunity for your store – increase your profits thanks to competitive prices!

August 31, 2021

VISIT OUR STAND AT THE ENERGETAB FAIR, 15-17 SEPTEMBER 2020!

The largest energy and electrical engineering fair in Poland will be held from 15 to 17 September 2020.

ENERGETAB 2020 – is the largest fair of modern equipment, apparatus and technologies for the energy industry in Poland and one of the most important meetings of leading representatives of the electrotechnical industry.

The Honorary Patronage of the Minister of Climate – dr inż. Michał Kurtyka.

TAURON Dystrybucja S.A. is the strategic partner of the fair

August 31, 2021

Ledin PMT inquiry

Ostrołęka 20.09.2020r.

Zapytanie ofertowe

LEDIN Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Kołobrzeska 15/B

07-410 Ostrołęka

NIP: 7582278888, KRS: 0000580373

Firma Ledin Sp. z o.o. sp.k. zaprasza do złożenia oferty cenowej do zapytania, którego przedmiotem jest ekspansja zagraniczna kompleksowego systemu oświetleniowego dla biur, przemysłu oraz budynków użyteczności publicznej.

Termin realizacji zamówienia

Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia to 01.10.2020r., a przewidywalny termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się na 30.09.2021r.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Kody CPV:

79950000-8 – Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 64216000-3 – Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji

79342000-3 Usługi marketingowe

(UWAGA! Ilekroć mowa o wniosku o dofinansowanie należy przez to rozumieć wniosek złożony przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Celem zapytania jest zakup subskrypcji oraz stworzenie obiektów bim wraz z wirtualnym showroom w celu wdrożenia na rynek Kanadyjski nowych produktów oświetleniowych opracowanych w firmie LEDIN.

Oferta musi obejmować:

1. Przygotowanie bazy pod wirtualny showroom

Przygotowanie wirtualnego showroom wraz z developmentem obiektów w technologii bim dla opraw:

Zakres obiektów:

– Oprawa liniowa RANGER

– Oprawa sufitowa DIORA

– Oprawa EASY-FIX kwadratowa

– Oprawa RIDER

– Plafony LUNAR

– Oprawa FRAME

 

Szczegółowy opis produktów, wymienionych powyżej, znajduje się na stronie internetowej zamawiającego https://ledin.pl/.

 

Opracowany musi zostać wirtualny showroom z podwieszeniem w/w obiektów. Będzie to wirtualne miejsce, w którym klient w sposób interaktywny będzie mógł zapoznać się z produktami firmy a także, korzystając z technologii BIM lub równoważnej mieć możliwość zaimplementowania modeli 3D opraw do projektów architektonicznych.

 

2. Publikacja Wirtualnego Showroom

– publikacja wirtualnego Showroom w sieci Internet,

– hosting na okres 1 roku

– funkcje SEO/SEM

– funkcje analityczne śledzenia dokonanych prezentacji i pobrań

– panel użytkownika

– możliwość kontaktu mailowego z użytkownikami

– narzędzie umożliwiające bezpośredni kontakt klienta z dostawcą na stronie produktu.

– dwa odrębne konta użytkowników

Kryteria formalne:

 

1. Oferta musi zawierać pełną nazwę wykonawcy oraz cenę netto z podziałem na: Publikacja Wirtualnego Showroom, Przygotowanie bazy pod Wirtualny Showroom

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań, którego wzór znajduje się w załączniku do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny ważnych ofert:

 

Kryteria oceny jakimi będzie się kierować Zamawiający podczas wyboru oferty to:

1) Całkowity koszt oferty

Na tym etapie oceny ofert Zamawiający będzie się posługiwał następującą tabelą punktową, która posłuży do oceny wszystkich złożonych ofert. Punkty przydzieli Komisja powołana na potrzeby niniejszego postępowania. Punktacja przydzielona przez Komisję jest ostateczna.

 

Zasady przyznawania punktów:

1) Całkowity koszt oferty. W kryterium Całkowity koszt oferty najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta zawierające najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100) / cena oferty ocenianej

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

     a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

     b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

     c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

    d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

 

Przemysław Kowalczyk

tel. 29 764 77 00 wew. 21

e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl

Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert w jeden z trzech wybranych sposobów:

1. Pocztą na adres:

LEDIN Sp. z o.o. Sp.k.

Dębowa 1

07-410 Tobolice

2. Osobiście pod adresem

LEDIN Sp. z o.o. Sp.k.

Dębowa 1

07-410 Tobolice

W godzinach 8:00 – 16:00

3. W formie elektronicznej na adres Zamawiającego p.kowalczyk@ledin.pl przy czym Zamawiający za poprawnie złożoną ofertę uzna jedynie taką, która będzie zawierała skan wszystkich podpisanych stron oferty wraz ze ewentualnymi załącznikami. W przypadku wyboru Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie Zamawiającego oryginałów dokumentacji ofertowej w terminie 5 dni roboczych od daty wyboru (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) pod rygorem nieważności oferty.

 

Termin składania ofert do dnia: 29.09.2020 r.

Dniem składania oferty uznaje się data doręczenia oferty albo daty wpływu oferty na adres mailowy Zamawiającego

W przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości w sprawie niniejszego zapytania prosimy kierować pytania na adres e-mail p.kowalczyk@ledin.pl

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie

August 31, 2021

LED LINE® AND MERRYTEK® AT ENERGETAB 2020!

Dear customers,

This year, for the first time, we had the pleasure to participate in the 33rd Bielsko International Energy Fair ENERGETAB 2020 .

The largest energy and electrical engineering fair in Poland was held on September 15-17, 2020.

At our stand, we presented LED line® products for industry and offices controlled by Merrytek® sensors.

We sincerely thank the customers who visited us at the fair and we invite you also next year.

We invite you to watch a short film from the assembly of our stand.

August 31, 2021

Selection of the offer

Tobolice, September 30, 2020

Offer selection

LEDIN Sp. z o.o. Sp.k.

Kołobrzeska 15 / B

07-410 Ostrołęka

< span style = "font-family: helvetica;"> NIP: 7582278888, KRS: 0000580373

Firma LEDIN Sp. z o.o. Sp.k. conducted market research for the purchase of subscriptions and the creation of bim facilities with a virtual showroom in order to implement on the Canadian market new lighting products developed by LEDIN, implemented under the Intelligent Development Operational Program, Sub-measure 3.3.1 “Polish Technological Bridges”, Measure 3.3. Support for the promotion and internationalization of innovative enterprises, Priority axis 3 – Support for innovation in enterprises, under which this order is implemented.

I. Specifications:

Offer must contain:

1. Virtual Showroom publication

Preparation of a virtual showroom with object development in bim technology for frames:

Object range:

– Linear RANGER
– Ceiling light DIORA

– EASY-FIX square fitting
– RIDER fitting
– LUNAR ceilings
– FRAME binding

Szcze a detailed description of the products listed above is available on the website of the ordering party https://ledin.pl/ .

A virtual showroom with the suspension of the above-mentioned objects must be developed. It will be a virtual place where the customer will be able to see the products in an interactive way companies and, using BIM or equivalent technology, be able to implement 3D models of luminaires for architectural projects.

2. Publication of the Virtual Showroom

– publication of a virtual Showroom on the Internet,
– hosting for 1 year

– SEO / SEM functions
– analytical functions for tracking presentations and downloads
– user panel
– possibility of email contact with users < br /> – a tool enabling direct contact between the customer and the supplier on the product page.
– two separate user accounts

II. Terms

As part of the market research, an inquiry was made public on the website of the Ordering Party on September 20, 2020.iu 09/29/2020

Within the specified period, the inquiry was answered by: BIMobject Poland Sp. z o.o. – on September 29, 2020, an offer was received for the amount of PLN 36,000 net.

III. Bidding method

Offers should be submitted using one of the following methods:

1. By mail to:

LEDIN Sp. z o.o. Sp.k.

Dębowa 1

07-410 Tobolice

2. In person at

LEDIN Sp. z o.o. Sp.k.

Dębowa 1

07-410 Tobolice

From 8:00 a.m. to 4:00 p.m. signed pages of the offer with any attachments.

IV. Offer selection

On 30/09/2020 the Commission was composed of:

– Przemysław Krawczuk – chairman of the committee / chairman of the board,

selected the offer based on the price criterion – 100%.

Number of points = Cminimum / Cz of the offer x criterion weight

Points earned:

Offerer 1 – BIMobject Poland Sp. z o.o. – 100 pts.

The contractor / subscription provider and creation of bim facilities with a virtual showroom in order to implement new lighting products developed by LEDIN on the Canadian market: BIMobject Poland Sp. z oo

No offers other than the above mentioned have been submitted.

Therefore, the competition has been resolved and thus BIMobject Poland Sp. z o.o. has been selected as contractor / subscription provider and creation of bim facilities with a virtual showroom in order to implement new lighting products developed by LEDIN on the Canadian market.

The proceedings were conducted on the basis of fair competition, openness and transparency.

August 31, 2021

RGB + W LED garlands controlled by the TUYA application.

LEDOM RGB + W garlands can be used in winter as a Christmas decoration, and in summer as a garden, gazebo or terrace decoration

Economical solutions:

  • wide beam angle of 240 ° disperses light around each source creating a pleasant glow and without glare
  • thanks to the tightness IP65 you can use them both indoors and outside the building
  • shades are made of PMMA , which is highly transparent in visible light, is resistant to shattering and UV rays. .
    You need to buy a dedicated power supply for each Garland to connect it to the 100-240V AC supply voltage.

  • LEDOM 24W WIFI power supply TUYA is made of polycarbonate,
  • airtightness class IP65 , < / li>
  • with the power of 24W ,
  • it can be attached to five 5m garlands and two – 10m
  • < p> Durability of 20,000 lighting hours and a two-year product warranty