Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

21 listopada, 2017

Zapytanie ofertowe nr 01/21/11/2017

Ostrołęka, 21.11.2017, r.

Zapytanie ofertowe nr 01/21/11/2017

Firma Ledin Sp. z o.o. s.k. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w celu Wdrożenia innowacyjnych produktów i rozwój zaplecza logistycznego oświetleniowych w firmie LEDIN.

Termin realizacji zamówienia

Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia to 01.04.2018 r., a maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się na 33 miesiące.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Kody CPV:

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej

79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

UWAGA! Ilekroć mowa o wniosku o dofinansowanie należy przez to rozumieć wniosek złożony przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II; Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3; Proinnowacyjnie usługi dla Przedsiębiorstw, Podziałanie 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP- objętych konkursem nr 1/2017.

Celem projektu jest zakup usług doradczych w zakresie wdrożenia na rynek Europejski nowych produktów oświetleniowych opracowanych w firmie LEDIN. Produkty będą opracowywane między innymi z użyciem laboratorium badawczego dedykowanego do przeprowadzania prac badawczo – rozwojowych zakupionego w ramach realizowanego projektu RPO MAZ 1.2 o tytule „Profesjonalizacja i poprawa jakości produktów marki LED line® poprzez zapewnienie stałej kontroli”. Celem laboratorium jest opracowanie nowych oraz ulepszonych typów oświetlenia LED, które będą wyróżniać się na rynku właściwościami świetlnymi, zwiększoną trwałością, możliwością adaptacji do niestandardowych układów pomieszczeń oraz wyeliminowaniem szkodliwego wpływu na zdrowie oraz samopoczucie osób korzystających z oświetlenia poprzez poprawę parametrów fotometrycznych i elektro-magnetycznych.

PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy