Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

2 czerwca, 2021

Zapytanie ofertowe ADWORDS

Tobolice 2.06.2021r.

Zapytanie ofertowe

W ramach prowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 2 do 25 czerwca 2021 r., na adres poczty elektronicznej: p.kowalczyk@ledin.pl, lub drogą pocztową na adres siedziby LEDIN Sp. z o.o. Sp. k. oferty na wykonanie zamówienia polegającego na: 

 • Anglojęzyczna kampania reklamowa promująca produkty LED line® w sieci AdWords w okresie IX.2021 – V.2022
 • Słowa kluczowe: industrial lighting, daylight harvesting, human centric lighting 
 • Zasięg geograficzny: Kanada 
 • Budżet reklamowy kampanii Google: 22 500 PLN netto ( 2500 PLN netto/mc) 
 • KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ): 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Termin realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się na maj 2022 roku.

 

Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert

Cena – 100 %

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego.

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane.

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:

 • Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne.
 • Warunki cenowe realizacji zamówienia:
 • Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć

 1. na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl

albo

 1. pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice w godzinach 8.00-16.00
 2. osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice w godzinach 8.00-16.00

podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 25 czerwca 2021 roku do godziny 24:00.

Pliki do pobrania: