Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

12 maja, 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE ZEA_4 NA PRZYGOTOWANIE FIRMY DO CERTYFIKACJI ISO 9001 ORAZ ISO 14001

Tobolice 12.05.2022r.

Zapytanie ofertowe

W ramach prowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, działając w imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 14.05.2022 do 24.05.2022 r., na adres poczty elektronicznej: p.kowalczyk@ledin.pl, pocztą lub osobiście na adres Zamawiającego oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:

 

Przedmiot zamówienia:

Wdrożenie systemu CRM wg standardu ISO w dziale eksportu wraz z licencją (01.07.2022 – 28.02.2023) według parametrów określonych w załączonym dokumencie: Zapytanie Ofertowe ZEA_4.

 

Termin realizacji zamówienia:

wdrożenie 30.06.2022, licencja na oprogramowanie licząca minimum 6 miesięcy 01.07.2022-28.02.2023.

 

Miejsce realizacji zamówienia:

Tobolice, ul. Dębowa 1; powiat: ostrołęcki, województwo: mazowieckie

 

Warunki realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona poprzez protokół zdawczo-odbiorczy popisany przez obie strony. Termin płatności faktury wynosi minimum 7 dni.

 

Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert

Cena – 100 %

 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.

 

Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać umieszczone w odrębnym załączniku do korespondencji elektronicznej, opatrzonym nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony

i znajduje się w załączniku do korespondencji elektronicznej.

Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:

 Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne.

 Warunki cenowe realizacji zamówienia:

 Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.

 

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć

a) na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl lub

b) pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice lub

 

c) osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 24.05.2022 r. do godz. 24.00.

Pliki do pobrania: