Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

12 maja, 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE ZEA_3 NA WYKONANIE ZDJĘĆ I FILMÓW PRODUKTOWYCH

Tobolice 12.05.2022r.

Zapytanie ofertowe

 

W  ramach  prowadzonego  postępowania  w  trybie  rozeznania  rynku,  działając  w  imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 14.05.2022 do 24.05.2022  r.,  na  adres  poczty  elektronicznej:  p.kowalczyk@ledin.pl,  pocztą  lub osobiście na adres Zamawiającego oferty na wykonanie zamówienia polegającego na: 

 

Przedmiot zamówienia: 

Usługi  wykonania  kompletu  materiałów  promocyjnych  w  postaci  zdjęć  oraz  filmów produktowych: 

 

a)5 filmów produktowych  –  wykonanie  filmów  produktowych  w  formacie  .mp4  lub  innym  ustalonym  z Zamawiającym – treść materiału filmowego zostanie ściśle ustalona z Zamawiającym –  produkty/towary  przeznaczone  do  stworzenia  materiału  promocyjnego  w  postaci filmu produktowego zostanie przekazany przez Zamawiającego pod wskazany adres przez Oferenta kurierem w ciągu 21 dni od podpisania umowy lub zlecenia wykonania usługi. –  Oferent  po  zakończonej  usłudze  przekazuje  prawa  autorskie  do  filmów produktowych na rzecz Zamawiającego. 

 

b)14 zdjęć produktowych w formacie 3D –  wykonanie  zdjęć  produktowych  w  formacie  .gif  lub  innym  ustalonym  z Zamawiającym –  treść  materiału  fotograficznego  w  formacie  3D  zostanie  ściśle  ustalona  z Zamawiającym –  produkty/towary  przeznaczone  do  stworzenia  materiału  promocyjnego  w  postaci zdjęć produktowych w formacie 3D zostanie przekazany przez Zamawiającego pod wskazany adres przez Oferenta kurierem w ciągu 21 dni od podpisania umowy lub zlecenia wykonania usługi. – Oferent po zakończonej usłudze przekazuje prawa autorskie do zdjęć produktowych w formacie 3D na rzecz Zamawiającego. 

 

c)50 zdjęć produktowych  –  wykonanie  zdjęć  produktowych  w  formacie  .png  lub  innym  ustalonym  z Zamawiającym – treść materiału fotograficznego zostanie ściśle ustalona z Zamawiającym –  produkty/towary  przeznaczone  do  stworzenia  materiału  promocyjnego  w  postaci zdjęć produktowych zostanie przekazany przez Zamawiającego pod wskazany adres przez Oferenta kurierem w ciągu 21 dni od podpisania umowy lub zlecenia wykonania usługi. 

 

Oferent po zakończonej usłudze przekazuje prawa autorskie do zdjęć produktowych na rzecz Zamawiającego. KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ):  98390000-3 Inne usługi.

 

Termin realizacji zamówienia: 

30.06.2022 

 

Warunki realizacji zamówienia: 

Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona poprzez protokół zdawczo-odbiorczy popisany przez obie strony. Termin płatności faktury wynosi minimum 5 dni.

 

Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert 

Cena – 100 % 

 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. 

 

Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta  powinna  być  podpisana  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy,  a wszystkie jej strony parafowane.  Jeżeli  uprawnienie  do  reprezentacji  osoby  podpisującej  ofertę  nie  wynika  z  załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub  w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. Elementy  oferty,  które  Wykonawca  zamierza  zastrzec  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać umieszczone  w  odrębnym  załączniku  do  korespondencji  elektronicznej,  opatrzonym  nazwą  „tajemnica przedsiębiorstwa”.  W  treści  oferty,  powinna  zostać  umieszczona,  we  właściwym  dla zastrzeżonego   dokumentu   miejscu,   informacja,   że   jest   on   zastrzeżony i znajduje się w załączniku do korespondencji elektronicznej. Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować: •Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne. •Warunki cenowe realizacji zamówienia:  •Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia. 

 

Ofertę  podpisaną  i  parafowaną  przez  upoważnionego  przedstawiciela  potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć  

 

a)na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl albo  

b)pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice albo 

c)osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Pliki do pobrania: