1 lutego, 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE ZEA_2 NA WYDRUK KATALOGU

Tobolice 1.02.2022r.

Zapytanie ofertowe

 

W ramach prowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, działając w imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 02.02.2022 do 09.02.2022 r., na adres poczty elektronicznej: p.kowalczyk@ledin.pl, pocztą lub osobiście na adres Zamawiającego oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:

 

Przedmiot zamówienia:

Wydruk katalogów:

a) Wydruk katalogu w formacie A4, full color

b) Nakład: 2000 szt.

c) Okładka: gramatura papieru 250g, kreda mat, folia soft touch, lakier UV wybiórczo

d) Strony wewnętrzne: gramatura papieru 130g, kreda mat

e) Konfekcjonowanie w osobne pudełka transportowe po 12 szt.

f) Dostawa na adres: Dębowa 1 07-410 Tobolice

KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ):

79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

 

Termin realizacji zamówienia:

30.06.2022

 

Warunki realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona poprzez protokół zdawczo-odbiorczy popisany przez obie strony. Termin płatność faktury 7 dni. Miejsce realizacji zamówienia: Tobolice, ul. Dębowa 1; powiat: ostrołęcki, województwo: mazowieckie

 

Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert

Cena – 100 %

 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.

 

Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie

jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.

Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać umieszczone w odrębnym załączniku do korespondencji elektronicznej, opatrzonym nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony

i znajduje się w załączniku do korespondencji elektronicznej.

 

Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:

• Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne.

• Warunki cenowe realizacji zamówienia:

• Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.

 

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego

Wykonawcy prosimy dostarczyć:

a) na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl lub

b) pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice lub

c) osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 09.02.2022 r. do godz. 24.00.

 

Pliki do pobrania: