Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

30 lipca, 2021

Zapytanie ofertowe z dnia 30.07.2021

Tobolice 30.07.2021r.

Zapytanie ofertowe

W ramach prowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 01.08.2021 do 14.08.2021 r., na adres poczty elektronicznej: p.kowalczyk@ledin.pl, pocztą lub osobiście na adres Zamawiającego oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:


1. Przedmiot zamówienia:
1. Organizacja udziału ZAMAWIAJĄCEGO jako wystawca w min. 3 dniowej imprezie targowej dotyczącej branży oświetleniowej
2. Przeprowadzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO podczas imprezy targowej prezentacji systemu DAYLIGHT HARVESTING – wykorzystanie światła dziennego w projektowaniu oświetlenia
3. Wynajęcia na imprezie targowej przez ZAMAWIAJĄCEGO powierzchni wystawienniczej o powierzchni min. 35 m2
4. Organizacji przez Wykonawcę Kazachskiej Misji Gospodarczej w ramach organizowanych Targów oraz udział Zamawiającego jako partnera misji.


KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ):
79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów


2. Termin realizacji zamówienia:

30.01.2022


3. Warunki realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona poprzez protokół zdawczo-odbiorczy popisany przez obie strony.
Termin płatności faktury wynosi minimum 7 dni.
Miejsce realizacji zamówienia: Tobolice, ul. Dębowa 1; powiat: ostrołęcki, województwo: mazowieckie

 

4. Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert

Cena – 100 %
Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego.
Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.

Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane.
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.
Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać umieszczone w odrębnym załączniku do korespondencji elektronicznej, opatrzonym nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony i znajduje się w załączniku do korespondencji elektronicznej.


Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:

  • Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne.
  • Warunki cenowe realizacji zamówienia:
  • Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć
a) na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl
lub
b) pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice
lub
c) osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 14.08.2021 r. do godz. 24.00.

 

Pliki do pobrania: