Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

1 września, 2021

Zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2021

Tobolice 01.09.2021r.

Zapytanie ofertowe

W ramach prowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, działając w imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 10.09.2021 do 20.09.2021 r., na adres poczty elektronicznej: p.kowalczyk@ledin.pl, pocztą lub osobiście na adres Zamawiającego oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:

 

Przedmiot zamówienia:

 1. Rozwój istniejącej platformy B2B oraz PIM pod kątem zarządzania rabatami dla kontrahentów. Wykonanie modułu zamówień obejmującego oprogramowanie oraz narzędzia synchronizacji pomiędzy platformą B2B oraz programem finansowo-księgowym Subiekt

KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ):

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

 

Termin realizacji zamówienia:

2021-10-31

 

Warunki realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona poprzez protokół zdawczo-odbiorczy popisany przez obie strony.

Termin płatności faktury wynosi minimum 5 dni. Miejsce realizacji zamówienia: Tobolice, ul. Dębowa 1; powiat: ostrołęcki, województwo: mazowieckie

 

Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert

Cena – 100 %

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego.

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane.

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać umieszczone w odrębnym załączniku do korespondencji elektronicznej, opatrzonym nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony i znajduje się w załączniku do korespondencji elektronicznej.

 

Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:

 • Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne.
 • Warunki cenowe realizacji zamówienia:
 • Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.

 

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć

 1. na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl
  lub
 2. pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice
  lub
 3. osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 20.09.2021 r. do godz. 24.00.

 

Pliki do pobrania: