Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

1 września, 2021

Zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2021 KAZ 12

Tobolice 01.09.2021r.

Zapytanie ofertowe

 

Szanowni Państwo!

W ramach prowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, działając w imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 10.09.2021 do 20.09.2021 r., na adres poczty elektronicznej: p.kowalczyk@ledin.pl, pocztą lub osobiście na adres Zamawiającego oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa strony internetowej www.ledin.pl. Budowie podlegają następujące moduły:

Specyfikacja strony LEDIN.PL

 1. Zawartość menu
 2. Zawartość strony głównej
 3. Zawartość stopki
 4. Sposób prezentacji poszczególnych zakładek
 5. Technologia wykonania strony
 6. Języki
 7. Wdrożenie nowoczesnych rozszerzeń
 8. Wersja mobilna strony

1. Zawartość menu

Menu (z kolejnością możliwą do modyfikacji) powinno zawierać takie zakładki jak:

 

 • kontakt – z linkiem do informacji kontaktowych na podstronie
 • kariera – z linkiem do podstrony z ofertami pracy
 • o nas – z linkiem do podstrony opisowej
 • B2B – z linkowaniem do formularza rejestracyjnego
 • Inne – do uzgodnienia w trakcie wdrażania nowych rozszerzeń

2. Zawartość strony głównej

Strona główna powinna zawierać podział na sekcje:

 

 • Slider prezentujący: ewentualne promocje, linkowania do platformy B2B i inne
 • Opis naszych marek: LED line® oraz LEDOM
 • Wyszczególnienie kategorii produktowych z linkowaniami które można znaleźć na naszej platformie B2B
 • Opis korzyści ze współpracy
 • Sekcja podsumowania wskaźników jakości które prezentujemy w celach informacyjnych
 • Sekcja z aktualnościami, wydarzeniami związanymi z naszymi markami
 • Wyszczególnienie współpracy, zrzeszeń

3. Zawartość stopki

Stopka strony widoczna na każdej podstronie musi zawierać pięć do sześciu kolumn z:

 

 • Krótką informacją kim jesteśmy
 • Danymi kontaktowymi z danymi firmy
 • Linkami do socjal mediów
 • Mapą ważnych podstron
 • Wyszczególnieniem naszych pozostałych stron
 • Miejscem na grafikę np. logo LEDIN

4. Sposób prezentacji poszczególnych zakładek

Przykładowa prezentacja poszczególnych podstron:

Kontakt – 

 

 • Chcemy aby pojawił się tam formularz kontaktowy z podziałem na KRAJ oraz EKSPORT, może to się zmieniać po przełączeniu wersji językowej. 
 • Dobrze byłoby zawrzeć interaktywną mapę kierującą do odpowiedniego przedstawiciela handlowego na podstawie odpowiedniego regionu

Kariera –

 • Wydzielone miejsce na rekomendacje i opinie
 • Miejsce przeznaczone do publikacji bieżących rekrutacji

O nas (podział na dwie podstrony) – 

 • Informacje o zespole – zdjęcia pracowników z podziałem na działy oraz stanowiska + zdjęcia
 • Zakładka o nas – z prezentacją firmy zarówno graficzną jak i nasyconą treścią, wartościami którymi się kierujemy, informacją dla kogo przeznaczona jest oferta oraz z kamieniami milowymi naszej firmy w każdym roku (2010-2021)

 

B2B – 

 

 • Sekcja logowania do platformy
 • Sekcja z formularzem do pozostania naszym klientem

 

 

Inne –

 

 • W nawiązaniu do punktu 7. w specyfikacji ewentualne wdrożenie innych zakładek menu, np.:
 • Prezentacja produktów w 3D
 • Interaktywna prezentacja katalogów produktowych
 • Wirtualny showroom
 • Przełączniki językowe
 • Dodatkowe grafiki menu, np. związane z UE

5. Technologia wykonania strony

Strona powinna być zbudowana w oparciu o możliwie przyjazny do późniejszej edycji CMS, może to być:

 

 • Joomla
 • Drupal
 • WordPress
 • Indywidualny CMSS

Strona musi mieć wdrożone moduły takie jak:

 

 • Slider revolution
 • Elementor PRO
 • Contact form
 • WPML
 • QR generator

Całość oparta wyłącznie o HTTPS z aktualnymi certyfikatami SSL 

Strona powinna być dostosowana do możliwości wdrożenia modułów analitycznych GOOGLE oraz hotjar

Chcemy także, aby sitemap aktualizował się o nowe podstrony i generował się automatycznie 

Strona ma być możliwa do osadzenia na naszym serwerze na hoście nazwa.pl z wdrożeniem naszej domeny.

6. Języki

Chcemy mieć możliwość przełączania się pomiędzy językami z możliwością późniejszego rozszerzenia o dodatkowe wersje językowe. Przewidywane języki prócz ojczystego PL na start:

 

 • Angielski
 • Rosyjski
 • Niemiecki

7. Wdrożenie nowoczesnych rozszerzeń

Chcielibyśmy z czasem lub od razu mieć możliwość wdrożenia ciekawych rozwiązań na stronę, np.:

 

 • prezentacja produktów w 3D – modele 3d wybranych produktów naszych marek na podstawie autodeskowych iframe osadzanych na stronie
 • interaktywna prezentacja katalogów produktowych – podstrona z możliwością dodania z backendu katalogów w pdf do przeglądania na stronie www z późniejszą możliwościa załączenia w plikach linkowań do produktów kierujących bezpośrednio na stronę zakupu

8. Wersja mobilna strony

Nowa strona ledin.pl powinna być responsywna i dostosowywać się do różnego typu rozdzielczości z przeznaczeniem pod tablety jak i smartphone. Defaultowe rozdzielczości przełączanych wersji stron poniżej:

 

 • PC – 1605×897
 • Tablet – 768×840
 • Smartphone – 360×736

 

KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ): 

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

1. Termin realizacji zamówienia: 2021-10-31

2. Warunki realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona poprzez protokół zdawczo-odbiorczy popisany przez obie strony.

Termin płatności faktury wynosi minimum 5 dni.

Miejsce realizacji zamówienia: Tobolice, ul. Dębowa 1; powiat: ostrołęcki, województwo: mazowieckie

 


3. Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert

 

Cena – 100 %

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego.

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. 

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub 

w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.

Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać umieszczone 

w odrębnym załączniku do korespondencji elektronicznej, opatrzonym nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony

i znajduje się w załączniku do korespondencji elektronicznej.


Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:

 

 • Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne.
 • Warunki cenowe realizacji zamówienia: 
 • Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.

 

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć 

a) na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl

lub

b) pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice

lub

c) osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 20.09.2021 r. do godz. 24.00.


Uwaga:

W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną powinien to być skan oryginału oferty podpisany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

W przypadku niekompletności i nieprecyzyjności oferty, w szczególności w zakresie brakujących załączników do oferty, Zamawiający przewiduje możliwość uzupełniania / wyjaśniania treści ofert zakreślając wykonawcom odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni, a nie dłuższy niż 14 dni, w zależności od stopnia skomplikowania uzupełnień i wyjaśnień. Uzupełnienia i wyjaśnienia oferty nie mogą zmieniać treści pierwotnie złożonej oferty. Uzupełnienia i wyjaśnienia oferty mogą dotyczyć następujących kwestii: czy oferta została prawidłowo złożona przez osoby do tego uprawnione ze strony wykonawcy, czy cena oferty została prawidłowo obliczona, czy oferta dotyczy przedmiotu zamówienia, jakie są podstawy i zakres w ofercie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty na załączonym do niniejszego zapytania formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Pliki do pobrania: