Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

28 czerwca, 2021

Wybór oferty ADWORDS

Tobolice 28.06.2021r.

Wybór oferty

WMC Support Katarzyna Bartosik 

Sowińskiego 4 

40-018 Katowice 

NIP 6281965056 

 

Firma LEDIN Sp. z o.o. Sp. k. przeprowadziła rozeznanie rynku na zakup usług informatycznych w zakresie przeprowadzenia anglojęzycznej kampanii reklamowej promującej produkty LED line® w sieci AdWords w okresie IX.2021 – V.2022 (słowa kluczowe: industrial lighting, daylight harvesting, human centric lighting) w zakresie geograficznym: Kanada, w celu wdrożenia na rynek Kanadyjski nowych produktów oświetleniowych opracowanych w firmie LEDIN, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, w ramach którego realizuje się niniejsze zamówienie.

 

I. Specyfikacja:

Oferta musi zawierać:

  • Anglojęzyczną kampanię reklamową promującą produkty LED line® w sieci AdWords w okresie IX.2021 – V.2022
  • Słowa kluczowe: industrial lighting, daylight harvesting, human centric lighting 
  • Zasięg geograficzny: Kanada 
  • Budżet reklamowy kampanii Google: 22 500 PLN netto ( 2500 PLN netto/mc) 
  • KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ): 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania 

II. Terminy

W ramach rozeznania rynku zostało upubliczniane na stronie www Zamawiającego zapytanie ofertowe w dniu 02-06-2021 Termin składania ofert upływał w dniu 25-06-2021. W określonym terminie na zapytanie odpowiedziały: firma WMC Support Katarzyna Bartosik (23 400 ,00 zł netto), PRO-NET Krzysztof Chojnowski (25 000,00 zł netto), Commplace Sp. z o.o. Sp. k. (26 000,00 zł netto). Wybrana przez Zamawiającego oferta na kwotę 23 400 zł netto wpłynęła w dniu 04-06-2021.

 

III. Metoda składania ofert

Oferty należało składać jedną z wybranych metod:

1. Pocztą na adres:

LEDIN Sp. z o.o. Sp. k.

Dębowa 1

07-410 Tobolice


2. Osobiście pod adresem

LEDIN Sp. z o.o. Sp. k.

Dębowa 1

07-410 Tobolice

W godzinach 8:00 – 16:00 


3. W formie elektronicznej na adres Zamawiającego p.kowalczyk@ledin.pl przy czym Zamawiający za poprawnie złożoną ofertę uzna jedynie taką, która będzie zawierała skan wszystkich podpisanych stron oferty wraz ze ewentualnymi załącznikami.

 

IV. Wybór oferty

W dniu 28-06-2021 Komisja w składzie:

– Przemysław Kowalczyk – przewodniczący komisji/ prezes zarządu,

dokonała wyboru oferty kierując się kryterium cenowym – 100%.

Ilość punktów = C minimalna/Cz oferty x waga kryterium

Uzyskane punkty:

Oferent 1 – WMC Support Katarzyna Bartosik. – 100 pkt

Na zakup usług informatycznych w zakresie przeprowadzenia anglojęzycznej kampanii reklamowej promującej produkty LED line® w sieci AdWords w okresie IX.2021 – V.2022 (słowa kluczowe: industrial lighting, daylight harvesting, human centric lighting) w zakresie geograficznym: Kanada, w celu wdrożenia na rynek Kanadyjski nowych produktów oświetleniowych opracowanych w firmie LEDIN wybrano: WMC Support Katarzyna Bartosik.

W związku z tym konkurs został rozstrzygnięty i tym samym WMC Support Katarzyna Bartosik został wybrany na wykonawcę/dostawcę usług polegających na na przeprowadzeniu anglojęzycznej kampanii reklamowej promującej produkty LED line® w sieci AdWords w okresie IX.2021 – V.2022 (słowa kluczowe: industrial lighting, daylight harvesting, human centric lighting) w zakresie geograficznym: Kanada, w celu wdrożenia na rynek Kanadyjski nowych produktów oświetleniowych opracowanych w firmie LEDIN.

 

Postępowanie zostało przeprowadzone z zachowanie zasady uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Tobolice dn., 28.06.2021 r. Informacja o wyborze Wykonawcy w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego “CAN 4” 

Zamawiający, LEDIN Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Dębowa 1 07-410 Tobolice, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 25.06.2021 r. zapytania ofertowego nr CAN 4 na Anglojęzyczną kampanię reklamową promującą produkty LED line w sieci AdWords w okresie IX.2021 – V.2022 wybrana została oferta złożona przez firmę WMC Support Katarzyna Bartosik ul. Sowińskiego 4, 40-018 Katowice, NIP: 6281965056. 

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Działania: 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałania: 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczącego projektu numer PMT/2129/1N/2020