Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

§ 1


Postanowienia wstępne

1. Hurtownia internetowa , dostępna pod adresem internetowym www.b2b.ledin.pl, należy do LEDIN Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą:  ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, oznaczoną numerem NIP: 758-227-88-88, REGON: 141680103 (wspólnicy zarejestrowani w CEIDG), nr nadany przez GIOŚ E0012135WZBW, tel. (29) 764-77-00, e-mail: kontakt@ledin.pl
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem hurtowni.

§ 2


Definicje

1. Użytkownik
Osoba fizyczna, os. prawna lub jedn. organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w internetowej hurtowni: ledin.pl na cele związane z działalnością gospodarczą, a więc osoba nie będąca konsumentem.

2. Przedsiębiorca
Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z hurtowni.

3. Hurtownia
Hurtownia internetowa prowadzona przez sprzedawcę pod adresem internetowym: www.ledin.pl

4. Umowa zawarta na odległość
Umowa zawarta z użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach hurtowni), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Regulamin
Niniejszy regulamin hurtowni.

6. Zamówienie
Oświadczenie woli użytkownika składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.

7. Konto
Konto użytkownika w hurtowni, są w nim gromadzone dane podane przez użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w hurtowni.

8. Formularz rejestracji
Formularz dostępny w hurtowni, umożliwiający utworzenie konta hurtownika.

9. Formularz zamówienia
Interaktywny formularz dostępny w hurtowni umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk
Element oprogramowania hurtowni, w którym widoczne są wybrane przez użytkownika produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt
Dostępna w hurtowni rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży
Umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między użytkownikiem a sprzedawcą za pośrednictwem hurtowni internetowej.

§ 3


Kontakt z hurtownią

1. Adres Sprzedawcy: LEDIN, ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
2. Adres email sprzedawcy:
PL – kontakt@ledin.pl
EN/FR/DE/IT – export@ledin.pl
3. Numer telefonu sprzedawcy: tel. (29) 764-77-00
4. Numer rachunku bankowego sprzedawcy 83 1500 1588 1215 8004 3475 0000.
5. Użytkownik może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Użytkownik może porozumieć się telefonicznie ze sprzedawcą w godzinach 8.00-16.00

§ 4


Wymagania techniczne

Do korzystania z hurtowni, w tym przeglądania asortymentu hurtowni oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (email).

§ 5


Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu hurtowni spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością hurtowni internetowej z infrastrukturą techniczną klienta.
2. Przeglądanie asortymentu hurtowni nie wymaga założenia konta(ceny będą ukryte). Składanie zamówień przez użytkownika na produkty znajdujące się w asortymencie hurtowni możliwe jest po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu.
3. Ceny w hurtowni domyślnie podane są w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT). Dostępna jest możliwość zmiany waluty, w której ceny podane są w EUR lub USD.
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez użytkownika składa się cena za produkt i/lub usługę oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której użytkownik jest informowany na stronach hurtowni w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

§ 6


Zakładanie Konta w hurtowni

1. Użytkownikami hurtowni mogą być tylko osoby posiadające działalność gospodarczą, zarejestrowane w portalu B2B www.b2b.ledin.pl
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który można znaleźć na stronie głównej hurtowni.
3. Dane firmy użytkownika powinny być zgodne ze stanem faktycznym i uzupełnione w pełni w formularzu rejestracji.
4. Po przesłaniu formularza rejestracyjnego, konto hurtowe aktywuje pracownik hurtowni. Hurtownia zastrzega sobie możliwość odmowy aktywacji konta hurtowego bez podania przyczyn.
5. Po pomyślnie przeprowadzonej rejestracji i aktywacji konta hurtowego, hurtownia udostępnia możliwość wglądu do cen produktów oraz zakupów na stronie www.b2b.ledin.pl.
6. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych firmowych/osobowych podanych wcześniej w formularzu użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je w swoim koncie.
7. Konto użytkownika jest imienne i nie może być udostępniane osobom trzecim.
8. Założenie konta w hurtowni jest darmowe.
9. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
10. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7


Składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do hurtowni
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8


Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Użytkownik może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem hurtowni.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność przelewem na konto sprzedawcy
c. płatność odroczona zgodnie z umową zawartą z Hurtownią
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie głównej hurtowni.

§ 9


Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży między użytkownikiem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez użytkownika zamówienia za pomocą formularza zamówienia w hurtowni internetowej zgodnie z § 7 regulaminu.
2. Złożenie zamówienia (poprzez formularz) skutkuje wysłaniem przez system automatycznego potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
3. Pracownik hurtowni weryfikuje każde złożone zamówienie z aktualnymi stanami towarowymi i przekazuje informację zwrotną do użytkownika (możliwe formy kontaktu: e-mail, telefon).
4. Ostatecznie zaakceptowane przez użytkownika zamówienie jest wysyłane za pośrednictwem kuriera – do każdej przesyłki jest załączona faktura Vat.
5. W przypadku wyboru przez użytkownika:
a. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, użytkownik obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
b. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w określonym terminie.
c. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
d. Płatności odroczonej, zgodnie z umową podpisaną z hurtownią Klient zobowiązuje się do zapłaty w odroczonym terminie.
6. Jeżeli użytkownik wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 7 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez użytkownika podczas składania zamówienia.
7. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, użytkownik ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
8. Początek biegu terminu dostawy produktu do użytkownika liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez użytkownika sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą zamówienie złożone do godziny 13.00 realizowane jest w dniu złożenia zamówienia jednak Hurtownia zastrzega sobie możliwość zmiany tego terminu.
b. W przypadku wyboru przez użytkownika sposobu płatności za pobraniem realizowane jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
c. W przypadku wyboru przez użytkownika odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez użytkownika w terminie wskazanym w opisie produktu. O gotowości produktu do odbioru użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej użytkownika lub telefonicznie.
9. Dostawa produktu do użytkownika jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane użytkownikowi na stronach hurtowni internetowej
10. Odbiór osobisty Produktu przez użytkownika jest bezpłatny.

§ 10


Reklamacje i zwroty

1. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po jego odbiorze.
2. Zakupiony towar podlega reklamacji w razie stwierdzenia jego niezgodności z uzgodnionym zamówieniem użytkownika.
3. Reklamacja użytkownika jest rozpatrywana w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz w niektórych przypadkach o regulamin firmy kurierskiej.
4. Zwrot towaru pełnowartościowego może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą opiekuna handlowego.
5.Reklamacje będą rozpatrywane pod warunkiem wypełnienia 
protokołu reklamacyjnego oraz dołączenie dowodu sprzedaży.
6. Reklamowany towar należy przesłać na adres sprzedawcy (§ 3).
7. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy w ciągu 14 dni roboczych od daty jego otrzymania, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), hurtownia zwróci użytkownikowi równowartość ceny towaru (która zostanie odliczona przy kolejnym zamówieniu) lub zaoferuje mu inne, dostępne w hurtowni towary do wyboru.
8. Przedmiot rozpatrzonej reklamacji zostanie wysłany niezwłocznie po naprawie/wymianie.
9. Reklamacji podlegają jedynie wady, powstałe z winy producenta.

§ 11


Dane osobowe/firmowe w hurtowni internetowej

1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem hurtowni internetowej jest sprzedawca.
2. Dane osobowe/firmowe użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem hurtowni internetowej zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych/firmowych użytkowników hurtowni internetowej mogą być:
a. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonania swoich obowiązków,
b. podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzania
c. banki,
d. firmy ubezpieczeniowe,
e. kancelarie prawne.
4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych/firmowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) dostępne są na stronie hurtowni internetowej pod adresem: https://ledin.pl/rodo

§ 12


Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez hurtownię internetową zawierane są w języku polskim, angielskim, niemieckim lub francuskim.
2. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania do oferty nowych, a także do wycofania poszczególnych towarów ze sprzedaży bez podania przyczyny.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
a. Zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje użytkownika z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
b. Hurtownia zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia platformy sprzedażowej – B2B.
c. Treści prezentowane na stronach www.b2b.ledin.pl nie są ofertą handlową ważną w okresie jej udostępniania w Internecie.
d. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło użytkownika.
e. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.