Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

Wdrożenie innowacyjnych produktów oświetleniowych i rozwój zaplecza logistycznego w firmie LEDIN

Program: POIR.02.03.01-14-0049/17 Wdrożenie innowacyjnych produktów oświetleniowych i rozwój zaplecza logistycznego w firmie LEDIN
Nr projektu: POIR.02.03.01-14-0049/17
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych produktów oświetleniowych i rozwój zaplecza logistycznego w firmie LEDIN
Krótki opis projektu: Celem projektu jest zakup usług doradczych obejmujących doradztwo w zakresie wprowadzenia na rynek europejski nowych produktów oświetleniowych opracowanych przez firmę LEDIN Sp. z o.o.
Wartość całkowita projektu: 994.381,20 zł
Wartość dofinansowania ze środków EU: 504.142,00 zł

Program: RPO WM 2014-2020 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów – Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

Nr projektu: RPMA.01.02.00-14-7524/17

Tytuł projektu: Profesjonalizacja i poprawa jakości produktów marki LED line® poprzez zapewnienie stałej kontroli parametrów fotometrycznych i elektro-magnetycznych we własnym laboratorium badawczym

Krótki opis projektu: Celem projektu jest stworzenie laboratorium badawczego dedykowanego do przeprowadzania prac badawczo – rozwojowych na potrzeby działalności Wnioskodawcy. W ramach projektu planowana jest adaptacja lokalu przeznaczonego na laboratorium. Prace dotyczyć będą: – likwidacji instalacji elektrycznych, – budowy ścianek działowych z drzwiami, – budowy nowej instalacji elektrycznej z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi, – wymiana podłogi na podłogę antyelektrostatyczną, – zaciemnienie pomieszczeń, – wymiana oświetlenia, – ekranowanie pomieszczenia do pomiarów EMC. Laboratorium zostanie wyposażone również w niezbędne meble biurowe, w tym biurka oraz stół z litego drewna do stanowiska pomiarów EMC. W ramach projektu zostanie zakupione również niezbędne wyposażenie laboratorium w sprzęt i aparaturę badawczą: – – Zasilacz regulowany wysokiego napięcia, – Mierniki wielkości elektrycznych, – Urządzenie do pomiaru efektu migotania źródeł światła, – Zestaw przyrządów do analizy termicznej produktów, – Zestaw przyrządów do pomiaru zakłóceń przewodzonych EMC, – Zakup osprzętu sterującego goniofotometrem, – Zakup Goniofotometru, – Zakup osprzętu sterującego kulami Ulbright’a, – Zakup kuli Ulbright’a o wielkości 50cm, – Zakup kuli Ulbright’a o wielkości 150cm, – Drukarka kolorowa laserowa, – 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem. Zaplanowane wydatki są niezbędne do pełnej realizacji założeń i celów projektu. W wyniku realizacji projektu, Wnioskodawca przeprowadzi prace rozwojowe celem opracowania nowych oraz ulepszonych typów oświetlenia LED, które będą wyróżniać się na rynku właściwościami świetlnymi, zwiększoną trwałością, możliwością adaptacji do niestandardowych układów pomieszczeń oraz wyeliminowaniem szkodliwego wpływu na zdrowie oraz samopoczucie osób korzystających z oświetlenia.

Wartość całkowita projektu: 765 060,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 342 100,00 zł

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałania 3.3.1 : Polskie Mosty Technologiczne”.

 

Tytuł: Kazachstan PMT/2131/1N/2020;

Cel projektu: Głównym celem Projektu Polskie Mosty Technologiczne jest przyspieszenie rozwoju polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o dużym potencjale internacjonalizacji działalności i dużym potencjale rozwoju innowacyjnych produktów, usług lub technologii, zainteresowanych sprzedażą swoich innowacyjnych produktów, usług czy technologii, zorientowanych na inwestycje na rynkach zagranicznych i poszukujących tam partnerów handlowych czy kapitałowych.

Planowane efekty: optymalizacja procesów zarządzania oraz stosowanego dotychczas przez Spółkę modelu biznesowego pod kątem ekspansji zagranicznej, optymalizacja instrumentów prawnych, finansowo- księgowych, marketingowych i sposobu obsługi klientów w kontekście rozwoju sprzedaży na rynkach Kazachstanu i promocji kompleksowego systemu oświetleniowego dla biur, przemysłu oraz budynków użyteczności publicznej opartego na idei Daylight Harvesting oraz Human Centric Lighting generującego oszczędności kosztów energii do 30% w stosunku do standardowego oświetlenia LED.

Wartość Projektu: 220 000,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 220 000,00 PLN.

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałania 3.3.1 : Polskie Mosty Technologiczne”.

Tytuł: Zjednoczone Emiraty Arabskie PMT/2132/1N/2020; 

Cel projektu: Głównym celem Projektu Polskie Mosty Technologiczne jest przyspieszenie rozwoju polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o dużym potencjale internacjonalizacji działalności i dużym potencjale rozwoju innowacyjnych produktów, usług lub technologii, zainteresowanych sprzedażą swoich innowacyjnych produktów, usług czy technologii, zorientowanych na inwestycje na rynkach zagranicznych i poszukujących tam partnerów handlowych czy kapitałowych.

Planowane efekty: optymalizacja procesów zarządzania oraz stosowanego dotychczas przez Spółkę modelu biznesowego pod kątem ekspansji zagranicznej, optymalizacja instrumentów prawnych, finansowo- księgowych, marketingowych i sposobu obsługi klientów w kontekście rozwoju sprzedaży na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich i promocji kompleksowego systemu oświetleniowego dla biur, przemysłu oraz budynków użyteczności publicznej opartego na idei Daylight Harvesting oraz Human Centric Lighting generującego oszczędności kosztów energii do 30% w stosunku do standardowego oświetlenia LED.

Wartość Projektu: 220 000,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 220 000,00 PLN.

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałania 3.3.1 : Polskie Mosty Technologiczne”.

Tytuł: Kanada PMT/2129/1N/2020

Cel projektu: Głównym celem Projektu Polskie Mosty Technologiczne jest przyspieszenie rozwoju polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o dużym potencjale internacjonalizacji działalności i dużym potencjale rozwoju innowacyjnych produktów, usług lub technologii, zainteresowanych sprzedażą swoich innowacyjnych produktów, usług czy technologii, zorientowanych na inwestycje na rynkach zagranicznych i poszukujących tam partnerów handlowych czy kapitałowych.

Planowane efekty: optymalizacja procesów zarządzania oraz stosowanego dotychczas przez Spółkę modelu biznesowego pod kątem ekspansji zagranicznej, optymalizacja instrumentów prawnych, finansowo- księgowych, marketingowych i sposobu obsługi klientów w kontekście rozwoju sprzedaży na rynkach Kanady i promocji kompleksowego systemu oświetleniowego dla biur, przemysłu oraz budynków użyteczności publicznej opartego na idei Daylight Harvesting oraz Human Centric Lighting generującego oszczędności kosztów energii do 30% w stosunku do standardowego oświetlenia LED.

Wartość Projektu: 220 000,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 220 000,00 PLN.

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1. Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach i misjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN

wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN

dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0002/19.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 16 (w tym 15 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w Internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 16 firm KKK w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach i misjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

wydatki ogółem: 9.984.100,00 PLN

wydatki kwalifikowane: 9.984.100,00 PLN

dofinansowanie: 7.068.380,00 PLN