Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

20 września, 2020

Ledin zapytanie ofertowe PMT

Ostrołęka 20.09.2020r.

Zapytanie ofertowe

LEDIN Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Kołobrzeska 15/B

07-410 Ostrołęka

NIP: 7582278888, KRS: 0000580373

Firma Ledin Sp. z o.o. sp.k. zaprasza do złożenia oferty cenowej do zapytania, którego przedmiotem jest ekspansja zagraniczna kompleksowego systemu oświetleniowego dla biur, przemysłu oraz budynków użyteczności publicznej.

Termin realizacji zamówienia

Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia to 01.10.2020r., a przewidywalny termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się na 30.09.2021r.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Kody CPV:

79950000-8 – Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 64216000-3 – Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji

79342000-3 Usługi marketingowe

(UWAGA! Ilekroć mowa o wniosku o dofinansowanie należy przez to rozumieć wniosek złożony przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Celem zapytania jest zakup subskrypcji oraz stworzenie obiektów bim wraz z wirtualnym showroom w celu wdrożenia na rynek Kanadyjski nowych produktów oświetleniowych opracowanych w firmie LEDIN.

Oferta musi obejmować:

1. Przygotowanie bazy pod wirtualny showroom

Przygotowanie wirtualnego showroom wraz z developmentem obiektów w technologii bim dla opraw:

Zakres obiektów:

– Oprawa liniowa RANGER

– Oprawa sufitowa DIORA

– Oprawa EASY-FIX kwadratowa

– Oprawa RIDER

– Plafony LUNAR

– Oprawa FRAME

 

Szczegółowy opis produktów, wymienionych powyżej, znajduje się na stronie internetowej zamawiającego https://ledin.pl/.

 

Opracowany musi zostać wirtualny showroom z podwieszeniem w/w obiektów. Będzie to wirtualne miejsce, w którym klient w sposób interaktywny będzie mógł zapoznać się z produktami firmy a także, korzystając z technologii BIM lub równoważnej mieć możliwość zaimplementowania modeli 3D opraw do projektów architektonicznych.

 

2. Publikacja Wirtualnego Showroom

– publikacja wirtualnego Showroom w sieci Internet,

– hosting na okres 1 roku

– funkcje SEO/SEM

– funkcje analityczne śledzenia dokonanych prezentacji i pobrań

– panel użytkownika

– możliwość kontaktu mailowego z użytkownikami

– narzędzie umożliwiające bezpośredni kontakt klienta z dostawcą na stronie produktu.

– dwa odrębne konta użytkowników


Kryteria formalne:

 

1. Oferta musi zawierać pełną nazwę wykonawcy oraz cenę netto z podziałem na: Publikacja Wirtualnego Showroom, Przygotowanie bazy pod Wirtualny Showroom

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań, którego wzór znajduje się w załączniku do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny ważnych ofert:

 

Kryteria oceny jakimi będzie się kierować Zamawiający podczas wyboru oferty to:

1) Całkowity koszt oferty

Na tym etapie oceny ofert Zamawiający będzie się posługiwał następującą tabelą punktową, która posłuży do oceny wszystkich złożonych ofert. Punkty przydzieli Komisja powołana na potrzeby niniejszego postępowania. Punktacja przydzielona przez Komisję jest ostateczna.

 

Zasady przyznawania punktów:

1) Całkowity koszt oferty. W kryterium Całkowity koszt oferty najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta zawierające najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100) / cena oferty ocenianej

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

     a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

     b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

     c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

    d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

 

Przemysław Kowalczyk

tel. 29 764 77 00 wew. 21

e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl

Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert w jeden z trzech wybranych sposobów:

1. Pocztą na adres:

LEDIN Sp. z o.o. Sp.k.

Dębowa 1

07-410 Tobolice

2. Osobiście pod adresem

LEDIN Sp. z o.o. Sp.k.

Dębowa 1

07-410 Tobolice

W godzinach 8:00 – 16:00

3. W formie elektronicznej na adres Zamawiającego p.kowalczyk@ledin.pl przy czym Zamawiający za poprawnie złożoną ofertę uzna jedynie taką, która będzie zawierała skan wszystkich podpisanych stron oferty wraz ze ewentualnymi załącznikami. W przypadku wyboru Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie Zamawiającego oryginałów dokumentacji ofertowej w terminie 5 dni roboczych od daty wyboru (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) pod rygorem nieważności oferty.

 

Termin składania ofert do dnia: 29.09.2020 r.

Dniem składania oferty uznaje się data doręczenia oferty albo daty wpływu oferty na adres mailowy Zamawiającego

W przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości w sprawie niniejszego zapytania prosimy kierować pytania na adres e-mail p.kowalczyk@ledin.pl