Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

+ 48 29 764 77 00

kontakt@ledin.pl

Śledź nas

Category: Ledin aktualności

25 września, 2020

LED LINE® I MERRYTEK® NA TARGACH ENERGETAB 2020!

Szanowni Klienci,

W tym roku po raz pierwszy mieliśmy przyjemność uczestniczyć w 33. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2020.

Największe w Polsce targi energetyki i elektrotechniki odbyły się w dniach 15-17 września 2020r.

Na naszym stoisku zaprezentowaliśmy produkty LED line® dla przemysłu i biura sterowane za pomocą czujników Merrytek®.

Serdecznie dziękujemy Klientom którzy nas odwiedzili na targach i zapraszamy również w przyszłym roku.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z montażu naszego stoiska.

20 września, 2020

Ledin zapytanie ofertowe PMT

Ostrołęka 20.09.2020r.

Zapytanie ofertowe

LEDIN Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Kołobrzeska 15/B

07-410 Ostrołęka

NIP: 7582278888, KRS: 0000580373

Firma Ledin Sp. z o.o. sp.k. zaprasza do złożenia oferty cenowej do zapytania, którego przedmiotem jest ekspansja zagraniczna kompleksowego systemu oświetleniowego dla biur, przemysłu oraz budynków użyteczności publicznej.

Termin realizacji zamówienia

Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia to 01.10.2020r., a przewidywalny termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się na 30.09.2021r.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Kody CPV:

79950000-8 – Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 64216000-3 – Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji

79342000-3 Usługi marketingowe

(UWAGA! Ilekroć mowa o wniosku o dofinansowanie należy przez to rozumieć wniosek złożony przez Zamawiającego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Celem zapytania jest zakup subskrypcji oraz stworzenie obiektów bim wraz z wirtualnym showroom w celu wdrożenia na rynek Kanadyjski nowych produktów oświetleniowych opracowanych w firmie LEDIN.

Oferta musi obejmować:

1. Przygotowanie bazy pod wirtualny showroom

Przygotowanie wirtualnego showroom wraz z developmentem obiektów w technologii bim dla opraw:

Zakres obiektów:

– Oprawa liniowa RANGER

– Oprawa sufitowa DIORA

– Oprawa EASY-FIX kwadratowa

– Oprawa RIDER

– Plafony LUNAR

– Oprawa FRAME

 

Szczegółowy opis produktów, wymienionych powyżej, znajduje się na stronie internetowej zamawiającego https://ledin.pl/.

 

Opracowany musi zostać wirtualny showroom z podwieszeniem w/w obiektów. Będzie to wirtualne miejsce, w którym klient w sposób interaktywny będzie mógł zapoznać się z produktami firmy a także, korzystając z technologii BIM lub równoważnej mieć możliwość zaimplementowania modeli 3D opraw do projektów architektonicznych.

 

2. Publikacja Wirtualnego Showroom

– publikacja wirtualnego Showroom w sieci Internet,

– hosting na okres 1 roku

– funkcje SEO/SEM

– funkcje analityczne śledzenia dokonanych prezentacji i pobrań

– panel użytkownika

– możliwość kontaktu mailowego z użytkownikami

– narzędzie umożliwiające bezpośredni kontakt klienta z dostawcą na stronie produktu.

– dwa odrębne konta użytkowników


Kryteria formalne:

 

1. Oferta musi zawierać pełną nazwę wykonawcy oraz cenę netto z podziałem na: Publikacja Wirtualnego Showroom, Przygotowanie bazy pod Wirtualny Showroom

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań, którego wzór znajduje się w załączniku do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny ważnych ofert:

 

Kryteria oceny jakimi będzie się kierować Zamawiający podczas wyboru oferty to:

1) Całkowity koszt oferty

Na tym etapie oceny ofert Zamawiający będzie się posługiwał następującą tabelą punktową, która posłuży do oceny wszystkich złożonych ofert. Punkty przydzieli Komisja powołana na potrzeby niniejszego postępowania. Punktacja przydzielona przez Komisję jest ostateczna.

 

Zasady przyznawania punktów:

1) Całkowity koszt oferty. W kryterium Całkowity koszt oferty najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta zawierające najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100) / cena oferty ocenianej

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

     a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

     b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

     c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

    d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:

 

Przemysław Kowalczyk

tel. 29 764 77 00 wew. 21

e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl

Zapraszamy zainteresowane firmy do składania ofert w jeden z trzech wybranych sposobów:

1. Pocztą na adres:

LEDIN Sp. z o.o. Sp.k.

Dębowa 1

07-410 Tobolice

2. Osobiście pod adresem

LEDIN Sp. z o.o. Sp.k.

Dębowa 1

07-410 Tobolice

W godzinach 8:00 – 16:00

3. W formie elektronicznej na adres Zamawiającego p.kowalczyk@ledin.pl przy czym Zamawiający za poprawnie złożoną ofertę uzna jedynie taką, która będzie zawierała skan wszystkich podpisanych stron oferty wraz ze ewentualnymi załącznikami. W przypadku wyboru Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie Zamawiającego oryginałów dokumentacji ofertowej w terminie 5 dni roboczych od daty wyboru (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) pod rygorem nieważności oferty.

 

Termin składania ofert do dnia: 29.09.2020 r.

Dniem składania oferty uznaje się data doręczenia oferty albo daty wpływu oferty na adres mailowy Zamawiającego

W przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości w sprawie niniejszego zapytania prosimy kierować pytania na adres e-mail p.kowalczyk@ledin.pl

1 września, 2020

ODWIEDŹ NASZE STOISKO NA TARGACH ENERGETAB 15-17 WRZEŚNIA 2020R.!

Największe w Polsce targi energetyki i elektrotechniki odbędą się w dniach od 15 do 17 września 2020 r.

ENERGETAB 2020 – to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego i jedno z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli branży elektrotechnicznej.

Honorowym Patronatem Minister Klimatu – dr inż. Michał Kurtyka.

Strategicznym Partnerem targów jest TAURON Dystrybucja S.A

24 lipca, 2020

PROMOCJA! POZNAJ NOWE CENY KATALOGOWE NA OŚWIETLENIE LEDOM!

Niższe ceny okazją dla Twojego sklepu – zwiększ swoje zyski dzięki konkurencyjnym cenom!

13 lipca, 2020

UWAGA KONKURS! WYBIERAJ NAGRODY ZA KILOMETRY TAŚM LED LINE®

Wybierz nagrodę za kupione taśmy LED line® od 1 lipca 2020r. do 30 września 2020r.

23 marca, 2020

List otwarty od Pracowników Firmy LEDIN

Szanowni Klienci,

Zwracamy się do Was w tych trudnych dniach, z jakimi przyszło nam się zmierzyć. Choć musieliśmy dokonać wielu zmian, aby dostosować się do obecnej sytuacji, to głęboko wierzymy, że przy tak zaawansowanej technologii i medycynie, którą przez dziesiątki lat ulepszaliśmy, uda nam się szybko wrócić do współpracy i wspólnych spotkań.

Technologia pozwala nam na kontakty zdalne, więc starajmy się je pielęgnować. Jako Producent marki LED line® zminimalizowaliśmy ryzyko w naszej Firmie, delegując Pracowników do pracy zdalnej, dzięki czemu jesteśmy nadal dla Was dostępni realizując zamówienia terminowo.

Przyłączamy się do apelu jaki płynie od WHO aby pozostać w domach i w miarę możliwości pracować zdalnie. Dziękujemy służbom medycznym i wszystkim, którzy bezpośrednio stanęli do walki z wirusem.

Życzymy Wam zdrowia i siły, bo to jest teraz naszym wspólnym priorytetem, abyśmy w niedługim czasie mogli wrócić do standardowego trybu pracy.

 

Z poważaniem

Zespół LEDIN

22 października, 2019

CZY SUFIT MUSI BYĆ BIAŁY?

Kolor ma ogromny wpływ na samopoczucie człowieka. Zielony odpręża, żółty rozwesela, czerwony pobudza, niebieski koi nerwy. Odpowiednim dobraniem kolorów możemy nadać wnętrzu charakter.

28 sierpnia, 2019

Ciągi świetlne w mgnieniu oka? LED line® TRI-PROOF Easy Link

Kolor ma ogromny wpływ na samopoczucie człowieka. Zielony odpręża, żółty rozwesela, czerwony pobudza, niebieski koi nerwy. Odpowiednim dobraniem kolorów możemy nadać wnętrzu charakter.

26 października, 2018

Naświetlacz solarny LED line® z nagrodą Ministra Środowiska

Naświetlacz solarny LED line® 10W otrzymał III nagrodę w konkursie PRODUKT W OBIEGU organizowanym przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce we wtorek, 23 października podczas uroczystej gali. Podczas uroczystości Wojciech Łopiński, przedstawiciel producenta naświetlacza, firmy LEDIN Sp. z o.o. Sp.K., odebrał nagrodę i gratulacje z rąk Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.
 

Miejsce na podium w konkursie, zorganizowanym przez Ministerstwo Środowiska, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Potwierdziło ono tym samym, że nasz naświetlacz solarny LED line® jest produktem, wpisującym się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym i że jest to produkt najwyższej jakości – mówi Izabela Ossowska z działu marketingu firmy LEDIN. – Posiadamy tytuł „Firma przyjazna naturze”, dlatego priorytetem dla nas jest tworzenie źródeł światła przyjaznych człowiekowi i środowisku. Tworzymy i dostarczamy najwyższej jakości źródła światła w zgodzie z europejskimi standardami, zawierające najnowszą technologię. Robimy to w trosce o komfort i zdrowie użytkowników.

Nagrodzony naświetlacz solarny LED line® korzysta z energii ze źródła odnawialnego – energii słonecznej. Zastosowany w naświetlaczu solarnym polikrystaliczny panel fotowoltaiczny przekształca energię słoneczną w energię elektryczną zmniejszając koszty eksploatacji do zera jednocześnie chroniąc środowisko.

Materiały, wykorzystane do produkcji naświetlacza są zaprojektowane w sposób umożliwiający ich odzyskanie, odnowienie i ulepszenie. Naświetlacz wyposażony jest w dwa czujniki ruchu oraz czujnik zmierzchu, zintegrowany z panelem fotowoltaicznym, który steruje włączaniem oprawy w wybranych warunkach oświetleniowych. Oprawa zawiera wymienne akumulatory litowo-jonowe o żywotności 500 cykli, które po zużyciu są poddawane recyklingowi. Źródłem światła są energooszczędne diody LED dzięki którym oprawa osiągnęła wysoką wydajność świetlną – ponad 100 lm/W. Klasa szczelności oprawy IP65 gwarantuje jej bezpieczną pracę w każdych warunkach atmosferycznych.

Konkurs PRODUKT W OBIEGU, zorganizowany przez Ministerstwo Środowiska, przeznaczony był dla producentów, projektantów, dystrybutorów oraz usługodawców.

 

Jego pierwszym etapem była weryfikacja i ocena zgłoszeń, kolejnym – prezentacja nominowanych produktów lub projektów na wystawie podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM, a ostatnim – wybór trzech laureatów. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu. Wspiera on również producentów, projektantów, dystrybutorów i usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Konkurs został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1 września, 2018

Nowy cennik produktów marki LED line®

Informujemy, że od dnia dzisiejszego – 01.09.2018r. obowiązuje nowy cennik produktów marki LED line® na sezon 2018/2019. W nowym cenniku został wprowadzony jednolity rabat na wszystkie kategorie produktowe. Nowe ceny dostępne są po zalogowaniu do platformy B2B lub u Państwa opiekuna handlowego.