Kontakt

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice

Śledź nas

Category: Ledin aktualności

11 marca, 2022

Zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2022 ZEA 5 (szkolenie w zakresie ISO 9001:2015 oraz 14001:2015)

Tobolice 11.03.2022r.

Zapytanie ofertowe

W ramach prowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, działając w imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 14.03.2022 do 25.03.2022 r., na adres poczty elektronicznej: p.kowalczyk@ledin.pl lub m.kwiatkowska@ledin.pl , pocztą lub osobiście na adres Zamawiającego oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:

 

Przedmiot zamówienia:

Wstępny przegląd procesów i szkolenie w zakresie certyfikacji ISO

 

Cel szkolenia:

 1. Specjalistyczne szkolenia w zakresie przeprowadzenia wstępnego przeglądu dokumentacji na podstawie Systemu Zarządzania Jakością i Polityką Środowiskową według międzynarodowych norm ISO 9001: 2015 oraz ISO 14001: 2015. 
 2. Szkolenie pełnomocnika ds. systemów zarządzania w zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001: 2015.
 3. Przygotowanie do audytu wewnętrznego firmy (przygotowanie, zasady przeprowadzenia audytu, prawidłowa zakończenie audytu).
 4. Przygotowanie do certyfikacji w zakresie wdrażania produktu – oświetlenie LED

 

Wymagania dodatkowe:

 • Szkolenie nie może trwać dużej niż 8 godzin dziennie;
 • Szkolenie musi się odbyć w dniach od poniedziałku do piątku;
 • Szkolenie dla maksymalnie 10 osób;
 • Szkolenie może odbyć się w formie stacjonarnej w siedzibie Zamawiającego lub w formie niestacjonarnej – online (proponowany program – MS Teams)

 

KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ):

79212110-7 Usługi oceny zarządzania firmami

 

Termin realizacji zamówienia:

30.06.2022

 

Warunki realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona poprzez protokół zdawczo-odbiorczy popisany przez obie strony.

Termin płatności faktury wynosi minimum 7 dni.

 

Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert

Cena – 100 %

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego.

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane.

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.

 

Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać umieszczone w odrębnym załączniku do korespondencji elektronicznej, opatrzonym nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty, powinna zostać mieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony i znajduje się w załączniku do korespondencji elektronicznej.

 

Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:

 • Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne.
 • Warunki cenowe realizacji zamówienia:
 • Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.

 

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć

 • na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl lub m.kwiatkowska@ledin.pl lub
 • pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice lub
 • osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 25.03.2022 r. do godz. 24.00.

 

Pliki do pobrania:

2 marca, 2022

PolacydlaUkrainy.pl – pomoc w znalezieniu schronienia obywatelom Ukrainy

W związku z wydarzeniami, rozgrywającymi się obecnie na Ukrainie, poczuliśmy ogromną chęć niesienia pomocy naszym Sąsiadom.

18 lutego, 2022

Targi Światło – 2022

Pod koniec stycznia w Warszawie odbyła się kolejna – 29 edycja międzynarodowych targów ŚWIATŁO. Nie mogło nas tam zabraknąć! Po dłuższej przerwie mieliśmy okazję spotkać się z naszymi klientami i z radością z niej skorzystaliśmy.

Nasze stoisko targowe przygotowaliśmy z myślą o odwiedzających nas gościach: zaprezentowaliśmy możliwie dużo produktów, by na konkretnych przykładach omawiać ich działanie i zastosowanie. Dużą uwagę odwiedzających nas osób przyciągały nowe taśmy COB oraz oprawy przemysłowe. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także kontrolery VARIANTE, którym poświęcona była wydzielona część naszego stoiska. Na przygotowanych prezenterach zademonstrowaliśmy jak instalować i montować kontrolery.

Dołożyliśmy wszelkich starań, by odwiedzające nas osoby czuły się komfortowo na naszym stoisku: oferowaliśmy im poczęstunek i miejsce zaadaptowane do prowadzenia rozmów. Szczególnie cieszył nas fakt, że nasi goście odwiedzali nas licznie i z ochotą. Większość naszego czasu mogliśmy poświęcić na prowadzenie z nimi rozmów i przedstawianie funkcjonalności naszych produktów. Reprezentacja naszej firmy przygotowana była na obsługę gości zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Poza partnerami biznesowymi z Polski mieliśmy okazję rozmawiać z gośćmi m.in. z Danii, Holandii, Belgii, Niemiec, Francji, Włoch. Gościliśmy też przedsiębiorców z Kazachstanu, którzy poza obecnością na naszym stoisku odwiedzili także naszą siedzibę w Ostrołęce. Wydarzenie to obszerniej zostało przez nas opisane w odrębnym wpisie.

W ramach elementów szkoleniowych spotkania targowego nasi firmowi eksperci zaprezentowali innowacyjny system Daylight harvesting – technologię wykorzystującą światło dzienne do równoważenia oświetlenia elektrycznego. Prezentacja była otwarta dla uczestników targów. Mieliśmy okazję także zaprezentować treści ponownie, na spotkaniu przeznaczonym dla gości z Kazachstanu.

Nasz produkt – seria VARIANTE - otrzymał targowe wyróżnienie od organizatorów w kategorii kontrolerów i sterowników. Ogromnie satysfakcjonujący jest dla nas fakt docenienia naszych starań, by zapewnić użytkownikom naszych produktów najwyższą jakość i komfort użytkowania naszych produktów.
TARGI ŚWIATŁO 2022
wyróżnienie

Podczas targów mieliśmy okazję odświeżyć relacje z naszymi klientami, porozmawiać z osobami, z którymi zazwyczaj kontaktujemy się telefonicznie lub mailowo, ale także nawiązać nowe znajomości biznesowe. Wierzymy, że spotkanie przyniesie efekty w postaci wzmocnienia relacji z naszymi partnerami i utworzenia nowych obiecujących kontaktów. Z niecierpliwością oczekujemy okazji na kolejne spotkania!

11 lutego, 2022

WYBÓR OFERTY ZEA_1

Tobolice 11.02.2022r.

Wybór oferty

 

Zamawiający, LEDIN Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Dębowa 1 07-410 Tobolice, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 09.02.2022 r. zapytania ofertowego nr ZEA 1 na:

 

1. Projekt katalogu produktów marki LED line® w formacie A4 uwzględniający projekt koncepcyjny następujących elementów:

a. Projekt okładki

b. Projekt strony wstępnej kategorii produktów

c. Projekt strony wstępnej rodziny produktów

d. Projekt strony produktowej

 

2. Objętość katalogu min. 120 max. 150 stron. Przygotowanie katalogu do zapisu w formacie PDF na stronie internetowej Zamawiającego oraz przygotowanie do druku.

 

3. Dane produktowe, zdjęcia oraz atrybuty powinny zostać zaimportowane automatycznie z dostarczonych Wykonawcy pliku wymiany danych w formatach: csv, xls, json, xml

 

4. Przekazanie praw autorskich do projektu katalogu

 

wybrana została oferta złożona przez firmę WMC Support Katarzyna Bartosik; ul.Sowińskiego 4; 40-018 Katowice; NIP 6281965056.

 

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Działania: 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałania: 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczącego projektu numer PMT/2132/1N/2020- ZEA.

 

11 lutego, 2022

WYBÓR OFERTY ZEA_2

Tobolice 11.02.2022r.

Wybór oferty

Zamawiający, LEDIN Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Dębowa 1 07-410 Tobolice, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 09.02.2022 r. zapytania ofertowego nr ZEA 2 na wydruk katalogów:

a) Wydruk katalogu w formacie A4, full color

b) Nakład: 2000 szt.

c) Okładka: gramatura papieru 250g, kreda mat, folia soft touch, lakier UV wybiórczo

d) Strony wewnętrzne: gramatura papieru 130g, kreda mat

e) Konfekcjonowanie w osobne pudełka transportowe po 12 szt.

f) Dostawa na adres: Dębowa 1 07-410 Tobolice


wybrana została oferta złożona przez firmę B2B Michał Wysocki ul. Mysłowicka 1; 43-100 Tychy, NIP: 6462920502.


Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Działania: 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałania: 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczącego projektu numer PMT/2132/1N/2020-ZEA


9 lutego, 2022

ZMIANA FORMY PRAWNEJ SPÓŁKI LEDIN

Przekształcenie spółki Ledin Sp. z o.o. w spółkę LEDIN Group Sp. z o.o.

9 lutego, 2022

26-27 stycznia – wizyta kazachskiej delegacji firm z branży oświetleniowej w LEDIN  

W dniach 26-27 stycznia mieliśmy przyjemność gościć w LEDIN kazachską delegację firm działających w branży oświetleniowej. 

Nasi goście przybyli do nas w ramach Kazachskiej Misji Gospodarczej, współorganizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego i Agencję SOMA Sp. J. Krzysztof Sobociński z inicjatywy naszej firmy. Wizyta odbywała się pod patronatem Ambasady RP w Nur-Sułtanie.  

Przyjazd przedsiębiorców z Kazachstanu połączony był z 29. Międzynarodowymi Targami Światło oraz 19. Międzynarodowymi Targami Elektrotechnika, odbywającymi się w Warszawie.

Pierwszego dnia kazachska delegacja odwiedziła siedzibę naszej firmy, gdzie zapoznała się z profilem naszej działalności oraz standardem kontroli jakości, obowiązującym w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®. Drugiego dnia, podczas wizyty na Targach ŚWIATŁO, goście zapoznali się z kompleksową ofertą firmy LEDIN na naszym stoisku oraz uczestniczyli w specjalnie przygotowanym przez nas szkoleniu „Autonomiczny system oświetlenia DAYLIGHT HARVESTING – wykorzystanie światła dziennego w projektowaniu oświetlenia na przykładzie opraw LED line® 1-10V oraz czujników Merrytek“.  

Kazachska Misja Gospodarcza bardzo dobrze wpisuje się w strategię ekspansji naszej firmy na rynki zagraniczne. To dla nas ogromna szansa na nawiązanie nowych kontaktów handlowych, mogących zaowocować dłuższą współpracą oraz realizacją wspólnych projektów w Kazachstanie. 

Nasza firma stale się rozwija, poszerza przyjazne stosunki z nowymi kontrahentami, budując sieć dystrybucji w Europie i na świecie. Obecnie utrzymujemy ścisłą współpracę handlową z blisko 30. krajami, głównie europejskimi. 

1 lutego, 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE ZEA_2 NA WYDRUK KATALOGU

Tobolice 1.02.2022r.

Zapytanie ofertowe

 

W ramach prowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, działając w imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 02.02.2022 do 09.02.2022 r., na adres poczty elektronicznej: p.kowalczyk@ledin.pl, pocztą lub osobiście na adres Zamawiającego oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:

 

Przedmiot zamówienia:

Wydruk katalogów:

a) Wydruk katalogu w formacie A4, full color

b) Nakład: 2000 szt.

c) Okładka: gramatura papieru 250g, kreda mat, folia soft touch, lakier UV wybiórczo

d) Strony wewnętrzne: gramatura papieru 130g, kreda mat

e) Konfekcjonowanie w osobne pudełka transportowe po 12 szt.

f) Dostawa na adres: Dębowa 1 07-410 Tobolice

KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ):

79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

 

Termin realizacji zamówienia:

30.06.2022

 

Warunki realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona poprzez protokół zdawczo-odbiorczy popisany przez obie strony. Termin płatność faktury 7 dni. Miejsce realizacji zamówienia: Tobolice, ul. Dębowa 1; powiat: ostrołęcki, województwo: mazowieckie

 

Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert

Cena – 100 %

 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.

 

Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie

jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.

Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać umieszczone w odrębnym załączniku do korespondencji elektronicznej, opatrzonym nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony

i znajduje się w załączniku do korespondencji elektronicznej.

 

Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:

• Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne.

• Warunki cenowe realizacji zamówienia:

• Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.

 

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego

Wykonawcy prosimy dostarczyć:

a) na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl lub

b) pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice lub

c) osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 09.02.2022 r. do godz. 24.00.

 

Pliki do pobrania:

1 lutego, 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE ZEA_1 NA PRZYGOTOWANIE SZATY GRAFICZNEJ KATALOGU

Tobolice 1.02.2022r.

Zapytanie ofertowe

W ramach prowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, działając w imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 02.02.2022 do 09.02.2022 r., na adres poczty elektronicznej: p.kowalczyk@ledin.pl, pocztą lub osobiście na adres Zamawiającego oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:


Przedmiot zamówienia:


1. Projektu katalogu produktów marki LED line® w formacie A4 uwzględniający

projekt koncepcyjny następujących elementów:

a. Projekt okładki

b. Projekt strony wstępnej kategorii produktów

c. Projekt strony wstępnej rodziny produktów

d. Projekt strony produktowej


2. Objętość katalogu min. 120 max. 150 stron. Przygotowanie katalogu do zapisu w

formacie PDF na stronie internetowej Zamawiającego oraz przygotowanie do druku.


3. Dane produktowe, zdjęcia oraz atrybuty powinny zostać zaimportowane

automatycznie z dostarczonych Wykonawcy pliku wymiany danych w formatach: csv,

xls, json, xml


4. Przekazanie praw autorskich do projektu katalogu

KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ):

79800000-2 Usługi drukowania i powiązane


Termin realizacji zamówienia: 

30.06.2022


Warunki realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona poprzez protokół zdawczo-odbiorczy popisany

przez obie strony. Miejsce realizacji zamówienia: Tobolice, ul. Dębowa 1; powiat: ostrołęcki, województwo: mazowieckie


Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert

Cena – 100 %


Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na

adres Zamawiającego. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.


Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego

zapytania ofertowego.


Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać umieszczone w odrębnym załączniku do korespondencji elektronicznej, opatrzonym nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony

i znajduje się w załączniku do korespondencji elektronicznej.


Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:

• Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne.

• Warunki cenowe realizacji zamówienia:

• Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.


Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć:

a) na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl lub

b) pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice lub

c) osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 09.02.2022 r. do godz. 24.00.


Pliki do pobrania:

21 stycznia, 2022

Spotkajmy się na Targach Światło 2022 w Warszawie!

Już 26 stycznia 2022 roku rozpoczynają się największe w Polsce Targi Oświetleniowe - TARGI ŚWIATŁO.

Jako jeden z partnerów targów, mamy przyjemność zaprosić Państwa na to wydarzenie.

Na targach zaprezentujemy nowości, które mamy nadzieję, są nie tylko odpowiedzią na Państwa oczekiwania, ale również spełnieniem wymagań współczesnego rynku.

 

Przedstawimy Państwu swoje innowacyjne produkty, pozwalające generować duże oszczędności energetyczne. Zaprezentujemy oświetlenie z opcją inteligentnego sterowania, serię produktów CONTROLLER VARIANTE, nasze nowe oprawy.

 

Targi Światło to największe w Polsce wydarzenie poświęcone branży oświetleniowej. Każdego roku gromadzi ono setki wystawców oraz kilkanaście tysięcy odwiedzających osób. To wydarzenie stworzone z myślą o architektach, projektantach wnętrz, producentach i dystrybutorach oświetlenia, a także inwestorach. To miejsce idealne również dla każdego szukającego inspiracji!

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska i zapoznania się z naszą szeroką ofertą produktową, jak też do udziału w sekcji szkoleniowej Targów Światło!

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska i zapoznania się z naszą szeroką ofertą produktową, jak też do udziału w sekcji szkoleniowej Targów Światło!

Czekamy na Państwa na stoisku nr A25 w hali nr 1.

Zarejestruj się, aby otrzymać bezpłatną kartę wstępu na Międzynarodowe Targi Światło w Warszawie!