30 maja, 2022

WYBÓR OFERTY ZEA_4

Tobolice 30.05.2022r.

Wybór oferty

Zamawiający, LEDIN GROPUP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dębowa 1 07-410 Tobolice, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 24.05.2022 r. zapytania ofertowego nr ZEA 4 na 


Wdrożenie systemu CRM wg standardu ISO w dziale eksportu wraz z licencją (01.07.2022 – 28.02.2023) – szczegółowy zakres prac został przedstawiony w załączniku OPIS Przedmiotu zamówienia CRM 


wybrana została oferta złożona przez firmę Livespace sp. z.o.o. Rejtana 17/1202-516 Warszawa NIP: 5213568709.


Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Działania: 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałania: 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczącego projektu numer PMT/2132/1N/2020-ZEA


26 maja, 2022

WYBÓR OFERTY ZEA_3

Tobolice 26.05.2022r.

Wybór oferty

 

Zamawiający, LEDIN GROUP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dębowa 1 07-410 Tobolice, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 24.05.2022 r. zapytania ofertowego nr ZEA 3 na wykonanie usługi przygotowania kompletu materiałów promocyjnych w postaci zdjęć oraz filmów produktowych:

 

a) 5 filmów produktowych 

– wykonanie filmów produktowych w formacie .mp4 lub innym ustalonym z Zamawiającym

– treść materiału filmowego zostanie ściśle ustalona z Zamawiającym

– produkty/towary przeznaczone do stworzenia materiału promocyjnego w postaci filmu produktowego zostanie przekazany przez Zamawiającego pod wskazany adres przez Oferenta kurierem w ciągu 21 dni od podpisania umowy lub zlecenia wykonania usługi.

– Oferent po zakończonej usłudze przekazuje prawa autorskie do filmów produktowych na rzecz Zamawiającego.

 

b) 14 zdjęć produktowych w formacie 3D

– wykonanie zdjęć produktowych w formacie .gif lub innym ustalonym z Zamawiającym

– treść materiału fotograficznego w formacie 3D zostanie ściśle ustalona z Zamawiającym

– produkty/towary przeznaczone do stworzenia materiału promocyjnego w postaci zdjęć produktowych w formacie 3D zostanie przekazany przez Zamawiającego pod wskazany adres przez Oferenta kurierem w ciągu 21 dni od podpisania umowy lub zlecenia wykonania usługi.

– Oferent po zakończonej usłudze przekazuje prawa autorskie do zdjęć produktowych w formacie 3D na rzecz Zamawiającego.

 

 

c) 50 zdjęć produktowych 

– wykonanie zdjęć produktowych w formacie .png lub innym ustalonym z Zamawiającym

– treść materiału fotograficznego zostanie ściśle ustalona z Zamawiającym

– produkty/towary przeznaczone do stworzenia materiału promocyjnego w postaci zdjęć produktowych zostanie przekazany przez Zamawiającego pod wskazany adres przez Oferenta kurierem w ciągu 21 dni od podpisania umowy lub zlecenia wykonania usługi.

– Oferent po zakończonej usłudze przekazuje prawa autorskie do zdjęć produktowych na rzecz Zamawiającego.

 

wybrana została oferta złożona przez firmę Studio Kamil Wysmułek; ul. Dobrzańskiego 14/59; 07-410 Ostrołęka; NIP 7582359150.

 

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

oś priorytetowa III „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Działania: 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”  Poddziałania: 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczącego projektu numer PMT/2132/1N/2020-ZEA

 

12 maja, 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE ZEA_3 NA WYKONANIE ZDJĘĆ I FILMÓW PRODUKTOWYCH

Tobolice 12.05.2022r.

Zapytanie ofertowe

 

W  ramach  prowadzonego  postępowania  w  trybie  rozeznania  rynku,  działając  w  imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 14.05.2022 do 24.05.2022  r.,  na  adres  poczty  elektronicznej:  p.kowalczyk@ledin.pl,  pocztą  lub osobiście na adres Zamawiającego oferty na wykonanie zamówienia polegającego na: 

 

Przedmiot zamówienia: 

Usługi  wykonania  kompletu  materiałów  promocyjnych  w  postaci  zdjęć  oraz  filmów produktowych: 

 

a)5 filmów produktowych  –  wykonanie  filmów  produktowych  w  formacie  .mp4  lub  innym  ustalonym  z Zamawiającym – treść materiału filmowego zostanie ściśle ustalona z Zamawiającym –  produkty/towary  przeznaczone  do  stworzenia  materiału  promocyjnego  w  postaci filmu produktowego zostanie przekazany przez Zamawiającego pod wskazany adres przez Oferenta kurierem w ciągu 21 dni od podpisania umowy lub zlecenia wykonania usługi. –  Oferent  po  zakończonej  usłudze  przekazuje  prawa  autorskie  do  filmów produktowych na rzecz Zamawiającego. 

 

b)14 zdjęć produktowych w formacie 3D –  wykonanie  zdjęć  produktowych  w  formacie  .gif  lub  innym  ustalonym  z Zamawiającym –  treść  materiału  fotograficznego  w  formacie  3D  zostanie  ściśle  ustalona  z Zamawiającym –  produkty/towary  przeznaczone  do  stworzenia  materiału  promocyjnego  w  postaci zdjęć produktowych w formacie 3D zostanie przekazany przez Zamawiającego pod wskazany adres przez Oferenta kurierem w ciągu 21 dni od podpisania umowy lub zlecenia wykonania usługi. – Oferent po zakończonej usłudze przekazuje prawa autorskie do zdjęć produktowych w formacie 3D na rzecz Zamawiającego. 

 

c)50 zdjęć produktowych  –  wykonanie  zdjęć  produktowych  w  formacie  .png  lub  innym  ustalonym  z Zamawiającym – treść materiału fotograficznego zostanie ściśle ustalona z Zamawiającym –  produkty/towary  przeznaczone  do  stworzenia  materiału  promocyjnego  w  postaci zdjęć produktowych zostanie przekazany przez Zamawiającego pod wskazany adres przez Oferenta kurierem w ciągu 21 dni od podpisania umowy lub zlecenia wykonania usługi. 

 

Oferent po zakończonej usłudze przekazuje prawa autorskie do zdjęć produktowych na rzecz Zamawiającego. KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ):  98390000-3 Inne usługi.

 

Termin realizacji zamówienia: 

30.06.2022 

 

Warunki realizacji zamówienia: 

Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona poprzez protokół zdawczo-odbiorczy popisany przez obie strony. Termin płatności faktury wynosi minimum 5 dni.

 

Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert 

Cena – 100 % 

 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. 

 

Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta  powinna  być  podpisana  przez  upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy,  a wszystkie jej strony parafowane.  Jeżeli  uprawnienie  do  reprezentacji  osoby  podpisującej  ofertę  nie  wynika  z  załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub  w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. Elementy  oferty,  które  Wykonawca  zamierza  zastrzec  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać umieszczone  w  odrębnym  załączniku  do  korespondencji  elektronicznej,  opatrzonym  nazwą  „tajemnica przedsiębiorstwa”.  W  treści  oferty,  powinna  zostać  umieszczona,  we  właściwym  dla zastrzeżonego   dokumentu   miejscu,   informacja,   że   jest   on   zastrzeżony i znajduje się w załączniku do korespondencji elektronicznej. Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować: •Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne. •Warunki cenowe realizacji zamówienia:  •Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia. 

 

Ofertę  podpisaną  i  parafowaną  przez  upoważnionego  przedstawiciela  potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć  

 

a)na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl albo  

b)pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice albo 

c)osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Pliki do pobrania:

12 maja, 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE ZEA_4 NA PRZYGOTOWANIE FIRMY DO CERTYFIKACJI ISO 9001 ORAZ ISO 14001

Tobolice 12.05.2022r.

Zapytanie ofertowe

W ramach prowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, działając w imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 14.05.2022 do 24.05.2022 r., na adres poczty elektronicznej: p.kowalczyk@ledin.pl, pocztą lub osobiście na adres Zamawiającego oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:

 

Przedmiot zamówienia:

Wdrożenie systemu CRM wg standardu ISO w dziale eksportu wraz z licencją (01.07.2022 – 28.02.2023) według parametrów określonych w załączonym dokumencie: Zapytanie Ofertowe ZEA_4.

 

Termin realizacji zamówienia:

wdrożenie 30.06.2022, licencja na oprogramowanie licząca minimum 6 miesięcy 01.07.2022-28.02.2023.

 

Miejsce realizacji zamówienia:

Tobolice, ul. Dębowa 1; powiat: ostrołęcki, województwo: mazowieckie

 

Warunki realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona poprzez protokół zdawczo-odbiorczy popisany przez obie strony. Termin płatności faktury wynosi minimum 7 dni.

 

Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert

Cena – 100 %

 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.

 

Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać umieszczone w odrębnym załączniku do korespondencji elektronicznej, opatrzonym nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty, powinna zostać umieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony

i znajduje się w załączniku do korespondencji elektronicznej.

Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:

 Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne.

 Warunki cenowe realizacji zamówienia:

 Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.

 

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć

a) na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl lub

b) pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice lub

 

c) osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 24.05.2022 r. do godz. 24.00.

Pliki do pobrania:

1 kwietnia, 2022

Wybór oferty Usługi informatyczne

Tobolice 1.04.2022r.

Wybór oferty

LEDIN Group Sp. z o.o.

ul. Dębowa 1

07-410 Tobolice

NIP: 7582278888, KRS: 0000951756

Firma LEDIN Group Sp. z o.o. przeprowadziła rozeznanie rynku na zakup usług informatycznych w zakresie rozbudowy platformy PIM o funkcję eksportu atrybutów – (72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia) w celu wdrożenia na rynek Kanadyjski nowych produktów oświetleniowych opracowanych w firmie LEDIN, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, w ramach którego realizuje się niniejsze zamówienie.

 

Zamawiający, LEDIN Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dębowa 1 07-410 Tobolice, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 30.03.2022 r. zapytania ofertowego nr CAN 3 na następujące zamówienie na:1. Opracowanie wzorców szablonów parametrów technicznych produktów dla poszczególnych kategorii asortymentowych firmy (12 szablonów). Szablon ma służyć ujednoliceniu publikowanych informacji na temat produktów o podobnych cechach/właściwościach.

2. Wdrożenie funkcjonalności szablonów parametrów technicznych do platformy PIM (Product Information Management) funkcjonującej w LEDIN.

3. Opracowanie jednolitego pliku służącego eksportowaniu danych produktowych oraz ich parametrów technicznych w celu automatyzacji i synchronizacji z systemami zewnętrznymi (np. Adobe InDesign). Plik eksportowy powinien być przygotowany w formatach: .CSV,.JSON, .XLS, .XML oraz aktualizowany przy każdej zmianie zawartości danych.Wybrana została oferta złożona przez firmę WMC Support Katarzyna Bartosik ul.Sowińskiego 4, 40-018 Katowice, NIP: 6281965056.Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Działania: 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałania: 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczącego projektu numer PMT/2129/1N/2020

28 marca, 2022

Informacja o wyborze z dnia 28.03.2022 (ZEA 5: Szkolenie w zakresie ISO 9001:2015 oraz 14001:2015)

Tobolice 28.03.2022r.

Wybór oferty

Zamawiający, LEDIN Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dębowa 1 07-410 Tobolice, informuje, iż w ramach zakończonego w dniu 25.03.2022 r. zapytania ofertowego nr ZEA 5 na:

Wstępny przegląd procesów i szkolenie w zakresie certyfikacji ISO

Cel szkolenia:

 

 1. Specjalistyczne szkolenia w zakresie przeprowadzenia wstępnego przeglądu dokumentacji na podstawie Systemu Zarządzania Jakością i Polityką Środowiskową według międzynarodowych norm ISO 9001: 2015 oraz ISO 14001: 2015. 
 2. Szkolenie pełnomocnika ds. systemów zarządzania w zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001: 2015.
 3. Przygotowanie do audytu wewnętrznego firmy (przygotowanie, zasady przeprowadzenia audytu, prawidłowa zakończenie audytu).
 4. Przygotowanie do certyfikacji w zakresie wdrażania produktu – oświetlenie LED

Wymagania dodatkowe:

 

 • Szkolenie nie może trwać dużej niż 8 godzin dziennie;
 • Szkolenie musi się odbyć w dniach od poniedziałku do piątku;
 • Szkolenie dla maksymalnie 10 osób;
 • Szkolenie może odbyć się w formie stacjonarnej w siedzibie Zamawiającego lub w formie niestacjonarnej – online (proponowany program – MS Teams)

wybrana została oferta złożona przez firmę Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum Sp. z.o.o., ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa; NIP: 524-18-17-900.

 

 

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Działania: 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”  Poddziałania: 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne” dotyczącego projektu numer PMT/2132/1N/2020-ZEA

19 marca, 2022

Zapytanie ofertowe Usługi informatyczne

Tobolice 19.03.2022r.

Zapytanie ofertowe

LEDIN Group Sp. z o.o.

ul. Dębowa 1

07-410 Tobolice

NIP: 7582278888, KRS: 0000951756

W ramach prowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, działając w imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 20 do 30 marca 2022 r., na adres poczty elektronicznej: p.kowalczyk@ledin.pl , oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:

1. Opracowanie wzorców szablonów parametrów technicznych produktów dla poszczególnych kategorii asortymentowych firmy (12 szablonów). Szablon ma służyć ujednoliceniu publikowanych informacji na temat produktów o podobnych cechach/właściwościach.

2. Wdrożenie funkcjonalności szablonów parametrów technicznych do platformy PIM (Product Information Management) funkcjonującej w LEDIN

3. Opracowanie jednolitego pliku służącego eksportowaniu danych produktowych oraz ich parametrów technicznych w celu automatyzacji i
synchronizacji z systemami zewnętrznymi (np. Adobe InDesign). Plik eksportowy powinien być przygotowany w formatach: .CSV,.JSON, .XLS, .XML oraz aktualizowany przy każdej zmianie zawartości danych.

KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ):

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2.Termin realizacji zamówienia: 31.05.2022

Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert

Cena – 100 %

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego.

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane.

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:

 • Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne.
 • Warunki cenowe realizacji zamówienia:
 • Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć

 1. na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl

albo

 1. pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice w godzinach 8.00-16.00
 2. osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice w godzinach 8.00-16.00

podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 30 marca 2022 r. do godz. 24.00.

Pliki do pobrania:

11 marca, 2022

Zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2022 ZEA 5 (szkolenie w zakresie ISO 9001:2015 oraz 14001:2015)

Tobolice 11.03.2022r.

Zapytanie ofertowe

W ramach prowadzonego postępowania w trybie rozeznania rynku, działając w imieniu Zamawiającego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie w terminie od 14.03.2022 do 25.03.2022 r., na adres poczty elektronicznej: p.kowalczyk@ledin.pl lub m.kwiatkowska@ledin.pl , pocztą lub osobiście na adres Zamawiającego oferty na wykonanie zamówienia polegającego na:

 

Przedmiot zamówienia:

Wstępny przegląd procesów i szkolenie w zakresie certyfikacji ISO

 

Cel szkolenia:

 1. Specjalistyczne szkolenia w zakresie przeprowadzenia wstępnego przeglądu dokumentacji na podstawie Systemu Zarządzania Jakością i Polityką Środowiskową według międzynarodowych norm ISO 9001: 2015 oraz ISO 14001: 2015. 
 2. Szkolenie pełnomocnika ds. systemów zarządzania w zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001: 2015.
 3. Przygotowanie do audytu wewnętrznego firmy (przygotowanie, zasady przeprowadzenia audytu, prawidłowa zakończenie audytu).
 4. Przygotowanie do certyfikacji w zakresie wdrażania produktu – oświetlenie LED

 

Wymagania dodatkowe:

 • Szkolenie nie może trwać dużej niż 8 godzin dziennie;
 • Szkolenie musi się odbyć w dniach od poniedziałku do piątku;
 • Szkolenie dla maksymalnie 10 osób;
 • Szkolenie może odbyć się w formie stacjonarnej w siedzibie Zamawiającego lub w formie niestacjonarnej – online (proponowany program – MS Teams)

 

KOD CPV (WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ):

79212110-7 Usługi oceny zarządzania firmami

 

Termin realizacji zamówienia:

30.06.2022

 

Warunki realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia zostanie potwierdzona poprzez protokół zdawczo-odbiorczy popisany przez obie strony.

Termin płatności faktury wynosi minimum 7 dni.

 

Kryterium i sposób składania ofert wyboru ofert

Cena – 100 %

Ofertę można złożyć w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej albo na pocztą na adres Zamawiającego.

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania. Zaleca się skorzystanie z FORMULARZA OFERTOWEGO przygotowanego do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane.

Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie albo przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.

 

Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny zostać umieszczone w odrębnym załączniku do korespondencji elektronicznej, opatrzonym nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty, powinna zostać mieszczona, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informacja, że jest on zastrzeżony i znajduje się w załączniku do korespondencji elektronicznej.

 

Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować:

 • Dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w treści oferty, jeśli jest to konieczne.
 • Warunki cenowe realizacji zamówienia:
 • Wykonawca w ofercie przedstawi cenę łączną netto/brutto za realizację całości Zamówienia.

 

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć

 • na adres poczty elektronicznej: e-mail: p.kowalczyk@ledin.pl lub m.kwiatkowska@ledin.pl lub
 • pocztą na adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice lub
 • osobiście pod adres siedziby Zamawiającego ul. Dębowa 1; 07-410 Tobolice; od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 25.03.2022 r. do godz. 24.00.

 

Pliki do pobrania:

2 marca, 2022

PolacydlaUkrainy.pl – pomoc w znalezieniu schronienia obywatelom Ukrainy

W związku z wydarzeniami, rozgrywającymi się obecnie na Ukrainie, poczuliśmy ogromną chęć niesienia pomocy naszym Sąsiadom.

18 lutego, 2022

Targi Światło – 2022

Pod koniec stycznia w Warszawie odbyła się kolejna – 29 edycja międzynarodowych targów ŚWIATŁO. Nie mogło nas tam zabraknąć! Po dłuższej przerwie mieliśmy okazję spotkać się z naszymi klientami i z radością z niej skorzystaliśmy.

Nasze stoisko targowe przygotowaliśmy z myślą o odwiedzających nas gościach: zaprezentowaliśmy możliwie dużo produktów, by na konkretnych przykładach omawiać ich działanie i zastosowanie. Dużą uwagę odwiedzających nas osób przyciągały nowe taśmy COB oraz oprawy przemysłowe. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także kontrolery VARIANTE, którym poświęcona była wydzielona część naszego stoiska. Na przygotowanych prezenterach zademonstrowaliśmy jak instalować i montować kontrolery.

Dołożyliśmy wszelkich starań, by odwiedzające nas osoby czuły się komfortowo na naszym stoisku: oferowaliśmy im poczęstunek i miejsce zaadaptowane do prowadzenia rozmów. Szczególnie cieszył nas fakt, że nasi goście odwiedzali nas licznie i z ochotą. Większość naszego czasu mogliśmy poświęcić na prowadzenie z nimi rozmów i przedstawianie funkcjonalności naszych produktów. Reprezentacja naszej firmy przygotowana była na obsługę gości zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Poza partnerami biznesowymi z Polski mieliśmy okazję rozmawiać z gośćmi m.in. z Danii, Holandii, Belgii, Niemiec, Francji, Włoch. Gościliśmy też przedsiębiorców z Kazachstanu, którzy poza obecnością na naszym stoisku odwiedzili także naszą siedzibę w Ostrołęce. Wydarzenie to obszerniej zostało przez nas opisane w odrębnym wpisie.

W ramach elementów szkoleniowych spotkania targowego nasi firmowi eksperci zaprezentowali innowacyjny system Daylight harvesting – technologię wykorzystującą światło dzienne do równoważenia oświetlenia elektrycznego. Prezentacja była otwarta dla uczestników targów. Mieliśmy okazję także zaprezentować treści ponownie, na spotkaniu przeznaczonym dla gości z Kazachstanu.

Nasz produkt – seria VARIANTE - otrzymał targowe wyróżnienie od organizatorów w kategorii kontrolerów i sterowników. Ogromnie satysfakcjonujący jest dla nas fakt docenienia naszych starań, by zapewnić użytkownikom naszych produktów najwyższą jakość i komfort użytkowania naszych produktów.
TARGI ŚWIATŁO 2022
wyróżnienie

Podczas targów mieliśmy okazję odświeżyć relacje z naszymi klientami, porozmawiać z osobami, z którymi zazwyczaj kontaktujemy się telefonicznie lub mailowo, ale także nawiązać nowe znajomości biznesowe. Wierzymy, że spotkanie przyniesie efekty w postaci wzmocnienia relacji z naszymi partnerami i utworzenia nowych obiecujących kontaktów. Z niecierpliwością oczekujemy okazji na kolejne spotkania!