2018-12-14

Zapytanie ofertowe nr 5/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2018

Ostrołęka dn., 14 .12.2018 r.

LEDIN Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Kołobrzeska 15 B
07-410 Ostrołęka
NIP: 7582278888
REGON: 141680103

kody CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
71315000-9 Usługi budowlane
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Firma LEDIN Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest remont i adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na laboratorium.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
(UWAGA! Ilekroć mowa o wniosku o dofinansowanie należy przez to rozumieć wniosek złożony przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, w ramach którego realizuje się niniejsze zamówienie, pod tytułem „Profesjonalizacja i poprawa jakości produktów marki LED line® poprzez zapewnienie stałej kontroli parametrów fotometrycznych i elektro-magnetycznych we własnym laboratorium badawczym”)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowych w lokalu mieszczącym się pod adresem: ul. Dębowa 1; 07-410 Ostrołęka.

Przedmiot zamówienia musi obejmować:

1. Likwidację instalacji elektrycznych:
• usunięcie starych/niepotrzebnych przewodów elektrycznych
• usunięcie strych/niepotrzebnych rozdzielnic elektrycznych
• usunięcie starych/niepotrzebnych zabezpieczeń elektrycznych
2. Budowę ścianek działowych z drzwiami:
• wykonanie ścian oddzielających z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 cm z wypełnieniem wełną mineralną grubości 10 cm – powierzchnia ok. 115 m2.
• wykonanie witryny aluminiowej (profil zimny) z wypełnieniem szkłem 4 podziały bez szprosów pośrednich; o wymiarach 4,8 m* 4,215 m
• naprawa ścian istniejących (około 15,00 m2 powierzchni).
3. Budowę nowej instalacji elektrycznej z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi,
4. Wymianę podłogi na podłogę antyelektrostatyczną:
• Ułożenie wykładziny antyelektrostatycznej z żywicy na posadzce betonowej o właściwościach elektrostatycznych: rezystancja uziemienia Rg<109 Ω - powierzchnia ok. 100 m2.
5. Zaciemnienie pomieszczeń:
• dwukrotne malowanie ścian farbą akrylową (czarną) powierzchnia ok. 108 m2
• wymianę podłogi na wykładzinę dywanową ok. 40 m2
6. Wymianę oświetlenia:
• naprawa sufitów podwieszonych z kasetonów
• montaż oświetlenia
7. Malowanie ścian dwukrotnie farbą akrylową –powierzchnia ok. 150 m2
8. Ekranowanie pomieszczenia do pomiarów EMC:
• montaż blach stalowych połączonych ze sobą pod odpowiednim kontem na ścianie i podłodze


Wymogi formalne i techniczne dla przedmiotu zamówienia:
1. Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z informacji Zamawiającego zamieszczone w niniejszym zapytaniu z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień Zamawiającego. Musi także zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: dostawa, montaż, przekazanie lokalu do użytkowania.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej.
3. Wykonawca musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku na wykonane usługi.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 7 dni od daty podpisania umowy na realizację prac remontowych.

Kryteria oceny ważnych ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kładł główny nacisk na wydatkowanie środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Ocena ofert jest etapem postępowania, w wyniku którego Zamawiający zamierza dokonać uszeregowania ważnych ofert związanych z dostawą przedmiotu Zamówienia wg liczby przyznanych punktów.

Kryteria oceny jakimi będzie się kierować Zamawiający podczas wyboru oferty to:
a) Całkowity koszt oferty.
b) Termin realizacji.

Na tym etapie oceny ofert Zamawiający będzie posługiwał się poniższą tabelą punktową, która posłuży do oceny wszystkich złożonych ofert. Punkty przydzieli Komisja powołana na potrzeby niniejszego postępowania. Punktacja przydzielona przez Komisję jest ostateczna.

Lp. Kryteria Punkty
1. Całkowity koszt oferty 70
2. Termin realizacji 30


Zasady przyznawania punktów:

1. Całkowity koszt oferty. Punkty będą przyznane wg następującego schematu:
Oferta z najniższą ceną: 70 pkt.
Pozostałe oferty: 70 pkt. * cena najniższej oferty/cena oferty
Pod uwagę będą brane ceny netto.

2. Termin realizacji. Im krótszy termin wykonania tym większa liczba przyznanych punktów. (Uszeregowanie ofert, najkrótszy termin 30 pkt., kolejny 25 pkt., i tak dalej co 5 pkt.; w przypadku większej niż 6 ilości ofert kolejni oferenci dostają po 0 pkt.).
Oferty, które zakładają realizację zamówienia w terminie dłuższym niż wskazany w niniejszym Zapytaniu ofertowym będą odrzucane.

Oferty powinny zostać zgłoszone na Formularzu Ofertowym. Oferty winny być zgłoszone w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Warunkami istotnych zmian umowy zawartej w wyniku postępowania są:
• modyfikacje harmonogramu wynikające z przesunięć po stronie jednostki finansującej (np. opóźnienie podpisania umowy, opóźnienie wypłaty transzy dofinansowania)
• zmiany kolejności wykonywania poszczególnych części zamówienia, których celem jest optymalizacja wykorzystania nakładów
• zmiany umowy, które w żadnym zakresie nie modyfikują treści oferty, ani treści zapytania ofertowego na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
• zmiany opisane w Ustawie o Prawie Zamówień Publicznych (PZP): Art. 144 ust.1 pkt. 2-6, ust. 1a.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedurywyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
Natalia Fatyga
tel. 29 764 77 00 wew. 27
e-mail: n.fatyga@ledin.pl

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania ofert na adres pocztowy:
LEDIN Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Dębowa 1
07-410 Ostrołęka

Istnieje możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej na adres Zamawiającego n.fatyga@ledin.pl lub osobiście przy czym Zamawiający za poprawnie złożoną ofertę uzna jedynie taką, która będzie zawierała skan wszystkich podpisanych stron oferty wraz ze wszystkimi załącznikami. W przypadku wyboru Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie Zamawiającego oryginałów dokumentacji ofertowej w terminie 5 dni roboczych od daty wyboru (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) pod rygorem nieważności oferty.

Termin składania ofert do dnia: 07.01.2019 r.

Uwaga: Odpowiedź na zapytanie jest równoważna ze zgodą na opublikowanie treści oferty lub odpowiedzi.

W przypadku konieczność wyjaśnienia wątpliwości w sprawie niniejszego zapytania prosimy kierować pytania na adres e-mail: n.fatyga@ledin.pl Wszystkie pytania i odpowiedzi w ramach tego postępowania o wyborze wykonawcy będą publikowane, bez podawania nazw podmiotów ani osób składających pytania.

PLIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies.
Rozumiem
pixel